Spørsmål og svar om klima

En finner mange spørsmål og meninger innad klimadebatten – her har vi samlet noen av de vanligste spørsmål og uttalelser, og svart basert på hva den nyeste forskningen i feltet sier.

olje oljeplattform utbyggingHarald Pettersen

1. Klimaet har alltid endret seg

Det stemmer. Men endringene vi ser nå, går raskere enn vi noensinne har målt. Og det er ikke første gang at CO2 og andre klimagasser er det som driver global oppvarming. Forskjellen ligger i at det denne gangen er oss mennesker som står bak utslippene, mens de tidligere har vært resultat av naturlige prosesser.

2. Det er solen som gir global oppvarming

I løpet av de siste 35 årene har sola sannsynligvis blitt marginalt kaldere. Samtidig har temperaturen på jorda økt signifikant. Siden trendene går i motsatt retning har forskerne konkludert med at endringer i solaktivitet ikke kan forklare den globale oppvarmingen som har skjedd de siste tiårene.

3. Forskerne er ikke enige

Den største undersøkelsen som er gjort av klimaforskeres holdning til menneskeskapt global oppvarming viser at mellom 90 og 100 prosent av forskerne mener utslipp fra menneskelig aktivitet er den største bidragsyteren til oppvarmingen vi ser i dag.

4. Vi har opplevd kjøling, ikke oppvarming

Dette påstås fra tid til annen av folk som kjemper mot synet om at menneskeskapte utslipp er ansvarlige for den globale oppvarmingen. Statistikken er imidlertid klar: 2016 er det varmeste året noensinne målt, og slår dermed forrige rekord: 2015. Deretter følger 2014, 2010, 2013, 2005 og 2009. 15 av de 17 varmeste årene noensinne målt har kommet siden 2000.

5. Global oppvarming er ikke så farlig

Global oppvarming har, som det meste annet her i verden, både positive og negative sider. Det er særlig de fattigste i verden som vil bli hardest rammet. Tap av naturmangfold, spredning av sykdommer som før bare har eksistert i varmere klima og tap og skade fra mer nedbør og flom er tre alvorlige konsekvenser som vi allerede ser, og vil se mer av, i Norge.

6. Det har ikke blitt varmere siden 1998

Flere hevder i klimadebatten at det ikke har blitt varmere på jorda siden 1998. Dette er en misforståelse: ni av de ti varmeste årene noensinne målt har kommet etter 1998. Det tiende året på lista er, akkurat, 1998.

7. Økt CO2 følger av økt temperatur, ikke motsatt

Klimaet har variert sterkt i jordas levetid. Vi har hatt både istider, der store ismengder har dekket vesentlige deler av jordas landmasser, og varme perioder helt uten is ved polene. Mange faktorer har spilt sammen og påvirket fortidens klimaendringer. Blant disse finner vi variasjoner i solas aktivitet, vulkansk aktivitet og endringer i atmosfærens sammensetning.

8. Menneskeskapte utslipp er bare en liten del av totale utslipp

«Mennesket bidrar bare med en liten del av de totale CO2-utslippene. Det kan da vel ikke være så farlig?», sies det i debatten. Og som så mange påstander om klima er påstanden delvis riktig, og delvis feil.

9. FNs klimapanel overdriver

I klimadebatten har det blitt hevdet at FNs klimapanel overdriver problemet, og produserer ensidig propaganda for at klimaendringene er menneskeskapt. Forsker Roy Spencer, og andre, antyder at FNs klimapanel har en agenda som legger premissene for rapportene de lager, og sørger for at disse blir overdrevent opptatt av menneskelige forklaringsmodeller til global oppvarming.

10. FNs klimapanel styres av myndighetene

Gjentatte ganger har FNs klimapanel blitt kritisert for å være politisk styrt. Flere kritikere har merket seg prosessen som klimapanelet gjennomgår for å lage sine såkalte «Summary for policymakers».

11. Global oppvarming er naturlig

Hva hvis den globale oppvarmingen er naturlig, og ikke har noe med våre utslipp å gjøre? Vi har alle lært om istider på skolen, og hørt at det en gang vokste palmer på Svalbard. Kanskje det hele bare er en naturlig klimaendring som vi ikke kan påvirke?

12. CO2 er helt naturlig

Ja, CO2 er naturlig, men mengden CO2 er ikke. I førindustriell tid var CO2-mengden cirka 275 deler CO2 per milliondel luft. Nå har vi passert 400 deler per million, og våre utslipp fortsetter. Dagens utslipp har en klimaeffekt i minst 100 år fremover, vi kan således si at våre utslipp akkumuleres i atmosfæren. Om vi kuttet alle utslipp i dag, ville vi ikke se effekter på klimaet før om flere tiår.

13. Våre CO2-utslipp utgjør en minimal del av atmosfæren

All luft inneholder CO2. Det meste er naturlig. Det menneskelige bidraget er lite, sett i forhold til alt det som er der fra før. Hvordan kan da utslippene fra menneskelig aktivitet være så mye verre enn utslippene fra naturen selv?

14. Isen i Antarktis øker  

Flere studier har pekt på at isen i Antarktis ikke minsker i omfang, på samme måte som isen i Arktis gjør det. Kan dette bevise at jorda ikke varmes opp?

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!