USA vil ikke ha en bindende avtale

USA ønsker ikke en klimaavtale som er bindende. Kate Horner i Friends of the Earth USA mener det USA nå gjør er å ignorere sitt historiske ansvar og at de overser det ansvaret de har for å finansiere utslippskutt i fattige land.

Kyoto-avtalen fordeler juridisk bindende utslippsreduksjoner på landene som deltar i avtalen. Kyoto-avtalen blir dermed et overnasjonalt regelverk som regulerer utslippene, mens enkeltlandene selv kan bestemme hvordan disse målene skal nås. Kyoto-avtalens forpliktelser gjelder for tidsrommet 2008 til 2012. En fornying av disse forpliktelsene i Kyotoavtalen vil bli et hovedtema på klimatoppmøte i København i desember. Under klimamøtet i Bangkok i september sa USA at de ikke ønsket noen sanksjonsmekanisme for land som ikke klarer sine utslippsmål.

Horner mener at det var med på å svekke USA sin posisjon i de internasjonale forhandlingene.
— De ville la land få gjøre som de vil, og dette er et stort problem som er fullstendig uakseptabelt.

USA er ikke omfattet av Kyoto-avtalen. I stedet for å tilslutte seg denne ønsker USA seg en mindre forpliktende avtale. Horner krever at USA må slutte å underminere de eksisterende avtalene som allerede er på plass i Kyoto-protokollen.
Mens Kyotoavtalen stiller enkeltland juridisk til ansvar for deres målsetninger ønsker USA en frivillig avtale hvor hvert enkelt land melder inn tiltak de selv mener er fornuftige. Disse tiltakene skal så vurderes av andre land, men det vil ikke være noen felles, overnasjonal, forpliktelser som sikrer store nok utslippskutt. En slik frivillig avtale er langt fra godt nok.

Barack Obama har i dag mulighet til å ta innenlands klimakutt i USA, men at han så langt ikke har foretatt seg noe. Clean Air Act ble vedtatt i 2007 og gir presiedenten makt til å regulere utslipp på hjemmebane uavhengig av kongressen. Men Obama har så langt ikke foretatt seg noe som følge av denne loven, forteller Horner.

Kyotoavtalen går ikke ut i 2012. Det er kun første forpliktelsesperiode som da er ferdig. Avtalen sier klart og tydelig at nye mål innen Kyoto-avtalen skal forhandles frem etter 2012.

Det verden trenger er klimamål i tråd med FNs anbefalinger for å holde økningen i den globale middeltemperaturen under 2 grader. Gjennom FN må verdenssamfunnet sikre at deres samlede utslippskutt er i tråd med dette. Naturvernforbundet mener at avtalen en blir enig om i København også må være juridisk bindende slik at enkeltland holdes ansvarlig for deres klimaforpliktelse.