Du er her:

Jan Thomas Odegard

Foto: kristian aas

Debattinnlegg

Bondelaget useriøs om rovdyr

Bondelaget hevder på Nationen.no 12. 12. 2010 at ”det er mye mer rovdyr i Norge enn det som har vært hevdet”. Dette er stikk i strid med det Bondelaget selv har fastslått i nasjonalt Kontaktutvalg for rovvilt, skriver generalsekretær i Naturvernforbundet Jan Thomas Odegard i dette innlegget.

Av: Jan Thomas Odegard, generalsekretær, Norges Naturvernforbund

For ett år siden uttalte utvalget som Bondelaget er en del av, følgende om kunnskapsgrunnlaget for beregninger av antall rovdyr:

”For å begrense omfanget av unødige konflikter i rovviltforvaltningen ønsker kontaktutvalget å presisere at det er viktig at alle parter i rovdyrdebatten forholder seg til og bidrar til å formidle det faktagrunnlaget som forskning og forvaltning til enhver tid fremskaffer, både når det gjelder metodikk, bestandsestimater og annen rovviltrelatert forskning. Kontaktutvalg for rovviltforvaltning understreker at forskning frambringer mye god kunnskap om rovdyr og gode bestandsestimater som er et nødvendig grunnlag for forvaltningen av våre store rovviltarter”.

At Bondelaget nå forsøker å undergrave tilliten til forskningsgrunnlaget er urovekkende, og bidrar ikke til å få en seriøs debatt rundt det nye rovdyrforliket.

I samme artikkel siteres jeg på at ”vi er langt unna bestandsmålet for både ulv og bjørn”. Dette er feil sitert. Det ble understreket fra min side at vi er langt unna langsiktig levedyktige bestander av ulv og bjørn i Norge, slik Naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser krever. For ulv er bestandsmålet for første gang nådd i 2010, for bjørn er vi under halvveis.

Naturvernforbundet og en rekke fagfolk mener at de politisk satte bestandsmålene er et absolutt minimum, og at Norge må øke antallet ulv og bjørn betydelig for å sikre langsiktig levedyktige bestander.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.02.2011