Du er her:

Innlegg:

E 18: Er dere villige til å stanse trafikkveksten?

Ny E 18 vestover vil gi mer trafikk og mer forurensning. Det slår Statens vegvesen fast i sine utredninger. Onsdag skal bystyret i Oslo behandle planene om ny E 18 mellom Lysaker og Slependen.

Av: Silje Lundberg, Natur g Ungdom, Lars Haltbrekken Naturvernforbundet, Arild Hermstad, Framtiden i våre Hender, Åshild Lahn, Greenpeace, Kjell Erik Onsrud, For Jernbane

På trykk i Aftenposten 23. oktober 2013

Dette er første del av den nye motorveien som planlegges mellom Oslo og Asker. Antall kjørefelt skal økes fra dagens 6 til 12. Kostnaden for hele prosjektet anslås å bli om lag 30 milliarder kroner. Transportproblemene i og rundt Oslo kan løses billigere og langt mer miljøvennlig. Bygges motorveien, må politikerne trå til med tøffe tiltak for å begrense bilbruken. Er de som ønsker ny, stor vei, villige til det?

Ett av dagens problemer er at E18 er en barriere i lokalsamfunnet og medfører mye støy og luftforurensning. I forslaget som når er på høring, skal det legges en vei med 6 felt i tunnel på store deler av strekningen. Men fortsatt skal det gå en vei ved siden av i tillegg, med 6 felt – like mange som i dag – og disse skal gå i dagen. Flere kjørefelt gir økt biltrafikk, som betyr mer støy, svevestøv og klimagassutslipp. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune anbefaler bystyret å si nei til de foreliggende planene for ny motorvei, blant annet fordi Oslo ikke tåler flere biler. Vi anbefaler Oslo bystyre om å lytte til sin egen fagetat.

Et bredt flertall på Stortinget har slått fast at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Da kan det umulig være behov for et veisystem med så mange nye kjørefelt for bilene. Det som trengs er flere kollektivfelt. Dette kan enkelt innføres på dagens veinett.  I dag stamper bussen i de samme køene som bilen ut av byen. Et av feltene som går ut av Oslo og vestover, kan gis til kollektivtrafikken. Det vil gjøre at flere ser bussen som løsningen.

Mulighetene for å løse trafikkproblemene i Vestkorridoren med kollektivtrafikk må belyses, før det tas endelig avgjørelse om framtidig utvikling av veisystemet. Og skulle veien likevel bygges, trenger den ikke så mange kjørefelt som planene legger opp til. Da må planene "slankes" og flere kjørefelt reserveres kollektivtrafikken og eventuelt næringstransportene. Vi håper at Oslo bystyret ser på saken med et kritisk blikk og ikke blindt følger byrådets ønske om en vei som gir mer trafikk og forurensning. Og, vi håper politikerne i Oslo, Bærum og Asker vil gi oss forpliktende svar på om de er villige til å innføre de sterke bilrestriksjonene som Statens vegvesenet sier at er nødvendige, dersom veien bygges ut.