Du er her:

Innlegg:

Farlige miljøagenter?

Tusen kilometer fra Norge ligger noen av verdens farligste atomkraftverk. Er du russer og sloss mot dette sammen en norsk miljøorganisasjon vil du om få dager bli stemplet som utenlandsk agent.

Publisert i Adresseavisa 13. november

Atomreaktorer av samme type som i Tsjernobyl er fortsatt i drift ved Finskebukta, rett vest for St Petersburg. Høyradioaktivt avfall lagres i overfylte og dårlig sikrede anlegg.

Naturvernforbundet har i mange år støttet russiske miljøorganisasjoner i kampen mot atomforurensningen. Nå står dette arbeidet i fare. Russiske atomkraftmotstandere som har kontakt over grensene med andre organisasjoner må fra 21. november registrere seg i et nyopprettet register over utenlandske agenter. Deretter må du regne med å bli nøye fulgt og kontrollert av myndighetene.

I begynnelsen av november, på et arrangement i St. Petersburg ble Yuri Ivanov, daglig leder i Kola Ecological Center (KEC) kontaktet av en mann som ba om et møte. Mannen ville ikke identifisere seg men budskapet var ikke til å misforstå. Myndighetene har allerede startet overvåkingen av vår samarbeidsorganisasjon og beskjeden var klar: De vil få store problemer om de ikke avslutter kampen mot atomforurensninga som de har ført sammen Naturvernforbundet i en årrekke.

Med noen få unntak, for eksempel for religiøse organisasjoner, vil de aller fleste russiske organisasjoner omfattes av den nye loven. Alle organisasjoner som jobber for å endre Russlands politikk, og som mottar utenlandsk støtte til dette, rammes. Dette gjelder svært mange miljøorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.

Av åpenbare grunner er det få miljøorganisasjoner som ønsker å registrere seg. Du mister noen helt fundamentale demokratiske rettigheter i det øyeblikk myndighetene anser deg for å være en utenlandsk agent.

Det er dessverre fortsatt langt fram til vi kan si at Russland har store medlemsorganisasjoner med betalende medlemmer. Myndighetene har få støtteordninger. Dermed er organisasjonene helt avhengig av støtte utenifra for å kunne drive sitt arbeid.

Allerede jobber myndighetene for å skremme organisasjonene inn i det nye registeret over utenlandske agenter. Vår samarbeidsorganisasjon på Kolahalvøya har vedtatt at de ikke vil la seg innskrive i det nye manntallet. De jobber for et tryggere miljø på Kola på eget initiativ, og ikke fordi de er påvirket av noen andre til å gjøre det. Hva som skjer med dem framover er uvisst.

I Norge har vi ikke mange tilfeller, i alle fall ikke offentlig kjente, på overvåking av miljøbevegelsen. Det vi vet er at Naturvernforbundets telefoner ble avlyttet under striden om utbyggingen av Alta Kautokeino vassdraget på begynnelsen av åttitallet. Heldigvis lever vi i et velutviklet demokrati hvor miljøorganisasjonene kan drive sitt arbeid uten frykt for represalier. Under et seminar arrangert av Natur og Ungdom ved årtusenskiftet opplevde vi sågar en justisminister som forsvarte bruken av sivil ulydighet.

Miljøkampen er helt avhengig av miljøorganisasjonenes vedvarende press på myndighetene. Uten ville naturens tilstand vært dårligere.

Russland har i alt 32 atomreaktorer for kraftproduksjon i drift. En rekke gamle og farlige reaktorer har fått tillatelse fra myndighetene til å fortsette driften i mange år framover, selv om de er gått ut på dato. Norge har en sterk egeninteresse av at Russland rydder opp i sine problemer. De kan fort bli våre. Derfor må den norske regjeringen på banen og protestere mot den nye loven som er et åpenbart skritt bort fra demokrati.