Du er her:

Innlegg:

Gi plass til bussen på E 18

Med litt kost og maling kan vi gi plass til bussen på dagens E18. Å gi ett av dagens kjørefelt på E 18 til bussen vil knapt koste noe, men gi mange innbyggere i Asker og Bærum en enklere og bedre hverdag. Vi trenger ingen kostbar og tidkrevende ny E18 til 22 milliarder for å gi bussen fri flyt.

Av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Vi blir mange fler i Oslo-regionen i årene framover. Hvis vi ikke legger forholdene til rette for at vi skal kunne gå, sykle eller ta buss, bane og trikk vil vi kveles av forurensning. Vi kan ikke "bygge oss ut" av trafikkproblemene. All erfaring og forskning viser at når det bygges flere kjørefelt, øker trafikkmengden – inntil det igjen oppstår kø. Vi får flere biler, nye og større køer, mer støy og mer helseskadelig forurensing.  Det står nok biler i garasjene i både Bærum og Asker til å fylle opp både to og tre nye felt på E18 over natten.

Allerede i dag skaper de mange bilene i Vestkorridoren store problemer. Støy og luftforurensing plager mange innbyggere langs E 18 og andre hovedveier. Bussene står i kø sammen med privatbilene, noe som gir lang reisetid for mange og en uforutsigbar hverdag. Barn som skal hentes i barnehage og på skole må hentes før de stenger, ikke når køen tar slutt. Næringslivet og godstransporten forsinkes også, noe som gir økte kostnader.

Om få uker skal regjeringen legge fram ny nasjonal transportplan for perioden 2014–2023, og en av veistrekningene som nå diskuteres i hovedstaden er nettopp E18 fra Asker til Oslo.

Ny E 18 vil koste svimlende beløp. Den økte trafikken inn til Oslo vil gi økt kø og kaos i byens sentrum. Bussene kan få bedre kår på ny E 18, men kollektivselskapet Ruter ser med bekymring på at ny vei gjør det mer attraktivt å kjøre bil. Selskapet frykter også at økt trafikk gir mer køer på tilførselsveiene, hvor bussene ikke har egne kollektivfelt. Dermed må de stå i nye køer andre steder.

Et bredt flertall på Stortinget vedtok i juni i fjor at "veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene". Da er det ikke rom for storutbygging av ny E 18.

Pengene må i stedet brukes på Fornebubanen, forlenging av Kolsåsbanen til Rykkinn og kanskje Sandvika samt ny T-banetunnel i Oslo – for å få plass til flere avganger fra Akershus gjennom hovedstaden.

Samtidig med at staten tar deler av regninga, må lokale myndigheter vise vilje til å prioritere – og føre en arealpolitikk som plasserer nye arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt og nye boliger i kort avstand fra stasjoner og holdeplasser. Langs Kolsåsbanen har vi dessverre opplevd det motsatte. Dessuten har kommunen hatt stor nedgang i andelen miljøvennlig transport (gang, sykkel og kollektiv) fra 2001 til 2009 og Bærum har desidert høyest privatbilbruk pr innbygger. 

Samtidig som bane, buss og sykkel må få de største investeringene, trengs det avbøtende tiltak for dem som sliter mest med støy og forurensing fra trafikken på E 18. Bygging av miljøtunneler på de mest kritiske stedene kan være én løsning.

De siste årene har også NHO markert seg som ivrige tilhengere av bedre kollektivtilbud. Det er ikke uten grunn. Hvis flere reiser kollektivt framfor i egen bil, er det til stor nytte også for næringslivets godstransporter. Kanskje skulle et av kjørefeltene på E18 bli omgjort til felt reservert for gods- og varetransporter enkelte steder?

Det er store vei, eller bussvalg vi står foran. Løsningen er ikke å fortsette som før. Vi må få byer og bomiljøer for folk, ikke biler.