Du er her:

Innlegg:

Krav til fornybarsatsingen

Anders Skonhoft er i et innlegg 16. august forundret over at Naturvernforbundet støttet ordningen med grønne sertifikater (elsertifikater) og spør om vi skjønte hva dette dreide seg om. La meg derfor først presisere at Naturvernforbundet var og er kritiske til flere deler av elsertifikatordningen fordi den bidrar til økt press på viktige naturverdier, slik også Skonhoft skriver.

I tillegg til å bevare verdifull natur, er Naturvernforbundet opptatt av å kutte klimagassutslippene. For å løse klimakrisen holder det ikke med produksjon av fornybar energi, men sammen med energisparing er det et tiltak som gjør det enklere å fase ut den fossile energien. Skonhoft avviser nærmest at fornybar kraft kan erstatte fossil energi i Norge. Vi er uenige og har vist hvordan det er mulig å kutte klimagassutslippene i Norge med nærmere 10 millioner tonn CO2 i 2020 ved å erstatte fossil energi med fornybar energi gjennom en kraftfull satsing på energieffektivisering og noe ny produksjon. Utfasingen av fossil energi vil skje i industrien, i hjemmene våre og i transportsektoren.

Men, det er ikke først og fremst mangelen på kraftproduksjon som gjør at utslippene ikke går ned i Norge. Problemet er at det gjøres altfor lite for å redusere energiforbruket og erstatte den fossile energien med fornybar. Olje- og energiministeren ivrer for fornybar energi som klimaløsning, men har et forklaringsproblem når han ikke gjør noe for å fase ut olje og gass. Snarere tvert imot.

Naturvernforbundet har lenge etterlyst virkemidler som kan få fart på arbeidet med energisparing og utfasing av oljefyring der vi bor, og i klimaforliket før sommeren ble det slått fast at det skal komme. Nå forventer vi at de som vil spare energi og bli oljefrie skal få støtte i en helt annen grad enn de får i dag. Det vil sørge for reduserte utslipp og redusert behov for ny kraftproduksjon, som igjen sparer verdifull natur.

Vi deler nemlig Skonhofts bekymring for at fornybarsatsingen går på bekostning av uerstattelig natur. Vi ønsket heller ikke at vannkraft skulle være en del av ordningen med elsertifikater. I stedet ville vi få frem nye fornybare energikilder og satse på produksjon med mindre naturinngrep. Vi ønsket også en ordning som inkluderte varmeproduksjon og som premierte vindkraftutbygging til havs slik de gjør i Storbritannia.

Tapet av naturmangfoldet skjer i farlig raskt tempo og skal vi forhindre det må det stilles strenge miljøkrav for å kunne tillate en kraftutbygging. Den lange køen med prosjekter for utbygging av vindkraft og vannkraft gjør det nå mulig å velge bort de dårlige løsningene og prioritere de med minst konsekvenser for naturen. Inngrepsfri natur som begynner å bli en mangelvare er viktige leveområder for mange plante- og dyrearter. Derfor må nye inngrep først og fremst konsentreres til områder hvor det allerede er foretatt inngrep, og i alle fall ikke i de få urørte områdene vi har igjen.

Og, ikke minst må vi se en minst like stor iver etter å strupe den fossile energibruken som vi ser i arbeidet med å bygge ut ny kraft, om arbeidet skal ha noen troverdighet. Det nytter ikke å pøse på med mer av alt og tro at den fornybare energien erstatter den fossile av seg selv. Hvis vi ikke er villige til å skru til og øke prisen på fossil energi kraftig vil den fornybare energien, satt på spissen, gå til oppvarming av våre oppkjørsler. Et unødig økt luksusforbruk.