Du er her:

Innlegg:

La Lågen renne fritt forbi Vinstra!

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp og at tiden for store vannkraftutbygginger var forbi. Derfor sier vi ja til å la Gudbrandsdalslågen renne fritt!

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Forum for natur og friluftsliv Oppland har sendt inn høringsuttalelse til NVE i forbindelse med høring av utbyggingsplanene for Kåja kraftverk på Vinstra. Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Vi går imot planene om utbygging av Kåja kraftverk. Dette fordi vi ønsker å ta vare på de store naturverdiene som er knyttet til elvelandskapet og naturmangfoldet i og ved elva. En utbygging vil gjøre store skader på naturmangfoldet og i tillegg være svært negativ for tradisjonelt friluftsliv og muligheten til å oppleve intakt elvenatur. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i dette området medfører betydelige konflikter.

Det arbeides nå med flere planer om kraftverk i Lågen og sideelver, blant annet Kåja kraftverk. Dette på tross av at Lågen med Nedre Otta, i følge Fylkesmannen i Oppland, har de største vannrelaterte verneverdiene av naturfaglig art i hele Oppland.

Vi mener verdien i det å ha en gjenværende intakt vassdragsnatur i Lågen må vektlegges mye tyngre. Dette er et vassdrag med store kvaliteter der helhetlige landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og naturhensyn må sikres i samsvar med naturmangfoldloven. Myndighetene må vurdere den samlede belastningen av utbyggingsplanene sett i lyset av øvrig infrastruktur, både eksisterende og planlagt. Ikke minst må landskapskonsekvensene av E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen sees i denne sammenhengen.

Lågen med sine sideelver er et stort sammenhengende vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper for planter og dyr. Lågen mellom Harpefoss og Rosten utgjør sammen med nedre del av Otta et sammenhengende leveområde for gode harr- og ørretbestander med intakte vandringer. Disse fiskeartene benytter ulike deler av elva i ulike deler av sin livssyklus. Bare intakt vassdragsnatur vil sikre artene langsiktig levedyktighet slik naturmangfoldloven krever.

En eventuell utbygging av Kåja kraftverk gir etter vår vurdering alt for store og negative inngrep i forhold til en begrenset produksjon av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved utbyggingen vil derfor være lav sammenlignet med de landskaps-, friluftslivs- og naturverdier som Lågen har i dag. Vi mener at utbyggingen ikke kan anses å være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft siden Norge har et meget stort energisparingspotensial. Frigjøring av energi gjennom energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk for økt energiproduksjon er etter vårt syn viktigere tiltak enn bygging av nye kraftanlegg med store negative konsekvenser for friluftsliv og natur.

Vi støtter Fylkesmannen i Oppland sitt forslag om helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen og Nedre Otta, og at de gjenværende urørte delene vernes ved en ny supplering av verneplanen eller omlegging av samlet plan.

 

Lars Haltbrekken – Leder, Naturvernforbundet

Brynjar Berge – Sentralstyremedlem, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Christian Steel - Generalsekretær, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Roar Hegge - Arbeidsutvalgsleder, Forum for natur og friluftsliv Oppland