Du er her:

Kronikk:

Modige politikere må løse miljøutfordringene fra transport

Kommunene gjennom den såkalte Vestkorridoren, fra Oslo til Drammen, har tatt flere skritt i miljøriktig retning. De kan vise til gode eksempler på byggeprosjekter som ligger i toppsjiktet hva gjelder miljø, og det gjøres mye bra for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive og uavhengige av olje til oppvarming. Det gjenstår likevel mye. Veitrafikken står for 40–70 prosent av klimagassutslippene i de aktuelle kommunene, og luftforurensing gir store helseplager for mange av innbyggerne. Heldigvis har et stort flertall på Stortinget, gjennom klimaforliket, slått fast at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Regjeringen har fulgt opp og erklært at klimaforliket skal overoppfylles.

 

Av Lars Haltbrekken (leder) og Holger Schlaupitz (fagsjef) i Naturvernforbundet


Folk kjører ikke bil fordi de er mot miljøet eller mot god folkehelse. De kjører bil fordi samfunnet har blitt planlagt slik at bilkjøring er nødvendig, med blant annet store avstander mellom jobb og hjem, og bilbaserte kjøpesentre. Første bud for kommunene må derfor være å bruke arealpolitikken for å begrense bilbruken. Det kan vi oppnå med klok planlegging. Spredt boligutbygging, som skaper større behov for bilkjøring, må opphøre. Det må bygges tettere i eksisterende byområder. Da blir avstandene mindre, slik at flere kan gå og sykle, i tillegg til at vi tar vare på verdifull natur og matjord. Alle nye arbeidsplasser må plasseres i kort gangavstand til de viktigste kollektivknutepunktene. Dermed blir det langt mer attraktivt å bruke buss og bane, slik at flere får et reelt alternativ til bilen. I tillegg blir det grunnlag for nye buss- og togavganger, slik at kollektivtilbud blir enda bedre. Utbygging av Bjørvika i Oslo er et godt eksempel. Her legges nye kontorer rett ved siden av Norges største kollektivknutepunkt.

En helhetlig arealpolitikk på tvers av kommunegrensene må også hindre at det bygges nye bilbaserte kjøpesentre. Parkeringspolitikken må skjerpes. Oslos parkeringsnorm for næringsbygg i sentrum setter maksimumskrav for hvor mange parkeringsplasser som tillates. Dette er en god norm, som bør tas i bruk i resten av kommunen og adopteres av andre tettbygde kommuner.

Det er investert store beløp i Kolsåsbanen. Og i desember trapper NSB opp rutetilbudet med enda flere raske tog mellom Oslo og Drammen. I tillegg blir det lokaltog hvert kvarter som stopper ved alle stasjoner mellom Oslo og Asker. Kommunene har et stort ansvar for å sørge for at dette blir en suksess, og for at kapasiteten utnyttes, ikke bare i rushtidene. T-banen og deler av NSBs tilbud dimensjoneres for å ta unna trafikken øst for Oslo sentrum, der befolkningstettheten er større, noe som betyr at det blir mye ledig kapasitet vest for sentrum. Ved å fortette rundt knutepunkt og stasjoner i Oslos vestlige bydeler samt i Bærum og Asker kan kapasiteten utnyttes bedre. Da får vi mer kollektivtransport på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Lokalpolitikerne i regionen må også tørre å ta debatten om E 18. Statens vegvesens konsekvensutredning viser at ny motorvei vil skape mer trafikk og gi økte klimagassutslipp. Bymiljøetaten i Oslo, Ruter og flere andre har uttrykt seg kritisk. Her står vi overfor et veivalg, både i konkret og i overført betydning.

Akershus-innbyggerne er blant dem som kjører mest bil i Norge. En ny motorvei med flere kjørefelt vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil og dermed undergrave andre viktige tiltak for å bedre miljøet og redusere klimagassutslippene. Den foreslåtte motorveien vil bli svært dyr og gir relativt små forbedringer for lokalmiljøet, sett i forhold til kostnadene. Vi må nok innse at det uansett trengs økte bompengesatser for å hindre ytterligere køkaos og økte miljøproblemer i regionen. Da bør vi heller bruke disse pengene til å bygge ut og drifte et godt sykkelveinett og et bedre kollektivtilbud – og til tiltak som reduserer lokale miljøproblemer langs dagens veinett, framfor å bygge en ny, stor motorvei.

Det gjelder å vise politisk mot i arbeidet med å løse miljø- og klimautfordringene. Vi håper politikerne i kommunene i Vestkorridoren vil lytte til fagkunnskapen. Naturvernforbundet inviterer derfor til en konstruktiv dialog og et samarbeid for å finne gode løsninger, både i E 18-saken og i andre viktige miljøspørsmål.