Du er her:


Foto: COP10 Japan 2010

25.10.10 Debattinnlegg

Naturtoppmøte om livsgrunnlaget vårt

Mindre kjent enn klimatoppmøtene, men ikke mindre viktig. 18. oktober starter FNs toppmøte om biologisk mangfold. Det tiende partsmøtet i konvensjonen om biologisk mangfold, som heter COP10, skal avholdes i Nagoya, Japan. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar sammen med en stor norsk forhandlingsdelegasjon. Naturvernforbundet forventer at Norge bidrar sterkt til å finne enighet om nye mål og konkrete tiltak for å stanse tapet av naturmangfold. Innlegget har stått på trykk i bl.a. Klassekampen, Altaposten og Nordstrand Blad.

Av Lene Liebe og Åshild Lappegård Lahn, Norges Naturvernforbunds naturmangfoldutvalg

Tap av naturmangfold skjer raskt. Hvert tiende minutt, eller kanskje oftere, forsvinner et dyr eller en plante fra jorda for alltid. Og selv om vi har visst at naturen forsvinner rundt oss i mange år, peker ikke trendene rett vei. Tvert imot advarer ferske rapporter som Global Biodiversity Outlook 3 at presset på naturmangfoldet ikke er redusert. I tillegg til de tradisjonelle årsakene som reduksjon av leveområder, forurensing, overbeskatning og fremmede arter, er menneskeskapte klimaendringer i ferd med å bli en ytterligere belastning på økosystemene.

Det er farlig å miste natur. En mangfoldig natur er den eneste sikkerheten vi har for ren luft, rent vann, og den beste beskyttelsen når klimaet endrer seg. Derfor er vi opptatt av at Norge taler naturens sak i Japan neste uke. Norges mål om å stoppe tapet av naturmangfold innen 2010 klarer vi ikke å nå. Det betyr ikke at vi ikke skal bidra til nye ambisiøse målsetninger i Japan. Men ambisiøse mål må følges av konkrete tiltak. Det betyr for eksempel at vi må stå hardt på for å stanse avskoging, overfiske og fragmentering av vassdrag. Det betyr å avskaffe subsidier som bidrar til tap av natur, og heller gå i front for massiv støtte til positive insentiver, bevaring og støtte til kartlegging av og forskning på naturen. Det er behov for å tidoble finansieringen av arbeidet for å hindre ytterligere tap av naturmangfoldet. Her, som i klimaarbeidet, må de rike landene gå foran. Det er bra at Norge har tatt initiativ til etableringen av et «naturpanel» på linje med klimapanelet, men å gå foran vil også si å sikre den verdifulle naturen vi har nå.

Og det betyr at Norge både ute og hjemme må gå inn for vern av flere og mer sammenhengende naturområder. Erik Solheim burde love å etablere en ambisiøs verneplan med målsetting om å verne minst 10 prosent av våre mest verdifulle skogsområder før han drar til Japan. Skogene husernesten halvparten av Norges truede og sjeldne planter og dyr. Slik kunne Norge vise resten av verden at vi er innstilt på å bidra og ta igjen etterslepet.

I år er det FNs naturmangfoldår, men snart er det over uten at vi har stoppet utryddelsen av dyr og planter. Nå er tida her for å sette fokus på de virkelige tiltakene som skal stoppe tap av livsnødvendig natur over hele verden i årene som kommer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.10.2017