Du er her:

Norske elver utsettes for et stort utbyggingspress. Naturvernforbundets rolle styrker demokratiet i disse beslutningene, skriver Lars  Haltbrekken og Maren Esmark i denne kronikken.

Norske elver utsettes for et stort utbyggingspress. Naturvernforbundets rolle styrker demokratiet i disse beslutningene, skriver Lars Haltbrekken og Maren Esmark i denne kronikken.

Innlegg:

Naturvernforbundet og vasskraft

Nationens angrep på Naturvernforbundet viser en sviktende forståelse både av dagens kraftpolitiske virkelighet, og av demokratiet vårt.

(På trykk i Nationen 9. juli 2013) 
Nationen går i strupen på Naturvernforbundet på lederplass 5. juli, fordi vi har kritisert takten i vannkraftutbygging de siste årene. Nationen mener vi ikke skal delta i alle vannkraftsaker, vi skal bare kunne det.

Her er avisa ved sakens kjerne. Tempoet, og det store antallet nye søknader om ny vannkraftutbygging gjør at vi ikke kan delta. Vi er nødt til å velge ut et lite antall saker som vi går inn i.


Nationen omtaler oss konsekvent som representant for «særinteresser». Det kan diskuteres hvor sær interessen for å bevare et bærekraftig samfunn, en mangfoldig natur og et stabilt klima er. Dette er spørsmål de fleste Nordmenn engasjerer seg i, og er utvilsomt av nasjonal interesse. Men å omgjøre dette engasjementet til handling, blant annet som høringspart, krever både tid og ekspertise. Det er en vanskelig og krevende jobb å være frivillig høringsinstans, og å sette seg inn i kompliserte natur- og miljøsaker, slik at man kan delta i samtalen på lik linje med profesjonelle byråkrater og lobbyister. Likevel har vi nærmere 800 aktive og engasjerte folk i hele Norge, som arbeider frivillig i naturens tjeneste.


Naturvernforbundet er en blant få aktivt kritiske stemmer i et samfunn der det er store økonomiske interesser for å bygge ned natur, slippe ut giftstoffer og forurense atmosfæren. Vannkraftutbyggere og industrien har alle sterke stemmer og kan si klart fra om sine ønsker og behov. Det kan ikke fossekallen, blåklokka eller den gamle eika. Naturinteressene er tause, og vil aldri kunne tale på egne vegne mot næringsinteressene som truer dem.


Heldigvis er Norge et land som også tilbyr demokratiske kanaler utenom valg. Naturvernforbundet og mange andre organisasjoner kan bidra til å sikre at lover og regler blir fulgt, og at tilstrekkelige hensyn blir tatt i forvaltningen, både som høringspart, i offentligheten og gjennom rettsvesenet. Som vi har sett i flere viktige klagesaker, har vår innvirkning bidratt til å styrke, ikke svekke demokratiet. Dette bidrar til å sikre at lovene våre folkevalgte har vedtatt, og de konvensjonene de har undertegnet, blir overholdt. Når Ola Borten Moes departement nylig forkastet en konsesjon for utbygging av Laurdalsvassdraget i Møre og Romsdal, var det fordiNaturvernforbundets aktivister hadde påvist at Norges Vassdrags- og Energidirektorat ikke hadde gjort en grundig nok jobb med å samle inn kunnskap om naturmangfoldet og sårbarheten i vassdraget. Innsatsen fra våre frivillige og ansatte bidrar til å sikre at demokratiske beslutninger blir fulgt, ikke til å undergrave dem.


Vår bekymring har vært at disse demokratiske kanalene nå overveldes av et utbyggingspress som gjør det vanskelig å bidra. Våre frivillige har ikke sjanse til å svare på alle høringene som lyses ut. Dette er ikke bare et problem for Naturvernforbundet men også andre organisasjoner og vi frykter at kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner ikke er i stand til å gjøre gode nok miljøvurderinger når mange hundre søknader skal behandles på få år Nationen klarer å snu denne virkeligheten på hodet - Naturvernforbundet og andre organisasjoner som forsøker å gi naturen en stemme i disse utbyggingsprosessene framstilles som farlige bremseklosser som overkjører det «egentlige» demokratiet. Dette viser en sviktende forståelse både av dagens kraftpolitiske virkelighet, og av demokratiet vårt.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Maren Esmark, Generalsekretær i Naturvernforbundet.