Du er her:

Illustrasjonsbilde: En rapport fra SINTEF viser at en firefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 100 km/t gir 59 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t.

Illustrasjonsbilde: En rapport fra SINTEF viser at en firefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 100 km/t gir 59 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t. Foto: Bård Lahn

18.10.10 Debattinnlegg

Naturvernforbundets syn på E 16

Ringerikets Blad har helt riktig gjengitt Naturvernforbundets syn i E 16-saken i et oppslag 7. oktober under tittelen "– To felt er nok". Vi har imidlertid et behov for å utdype nærmere hvorfor vi mener det er riktig å satse på trafikksikkerhetstiltak på E 16 kontra å bygge en ny firefeltsvei, skriver Naturvernforbundet i et debattinnlegg. En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Ringerikes Blad 15. oktober 2010.

Av Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud, og Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund
 

Les Naturvernforbundets høringsuttalelse til planprogram for E 16 Skaret-Hønefoss

Det er åpenbart at Naturvernforbundet ønsker en veiløsning med minst mulig inngrep i de verdifulle naturområdene og det flotte kulturlandskapet i Hole og Ringerike. Ny vei betyr store inngrep og nye barrierer, og det er sannsynlig at mye matjord også vil måtte legges under asfalt. Utbedring av dagens vei vil gi langt mindre inngrep og behov for areal.

En firefeltsvei med plass til flere biler, og som også gjør at det går fortere å kjøre bil, skaper mer biltrafikk. Det er ikke synsing fra vår side, men godt dokumentert i flere studier. Mer trafikk gir igjen mer utslipp, mer behov for veibygging og flere trafikkulykker – ikke bare på hovedveiene, men også på resten av veinettet. Trafikken øker ikke fordi folk kjører mer bil "for moro skyld".  Det skyldes dels at folk kan reise mer uten å bruke mer tid. Folk velger å handle i butikker lenger unna, f.eks. i Bærum framfor på Ringerike. Folk velger arbeidsplass i lengre avstand hjemmefra fordi ny vei gjør at det går raskere å kjøre etc. Folk velger også i større grad privatbil framfor kollektivtransport. Bilene kan suse av gårde i 100 km/t, mens bussene må klare seg med 80 km/t og i tillegg svinge av fra motorveien for å plukke opp og sette av passasjerer. Sistnevnte utfordring har TIMEkspressen mellom Hønefoss og Oslo alt i dag. Verre blir det når det blir ny motorvei i ny trasé gjennom Hole og Ringerike også. Da må bussen enten kjøre motorveien – for å kunne konkurrere med privatbilene mellom byene – ellers så må den kjøre gamleveien eller svinge av og kjøre på motorveien enda flere steder, noe som gjør busstilbudet lite konkurransedyktig.

Staten vegvesens utredning for E 18 gjennom Telemark og Aust-Agder viser at utbygging av veien til fire felt vil medføre en økning i veitrafikkens klimagassutslipp med hele 40 prosent. Dette skyldes en kombinasjon av økt trafikk og økt hastighet, der sistnevnte også bidrar til høyere utslipp. Det er rart om resultatet skulle være vesentlig annerledes for E 16. Det er riktig at det er kø på E 16 gjennom Hole og Ringerike noen timer i uka, men de fleste dagene og timene flyter trafikken greit, og da vil økt hastighet gi større utslipp.

Et viktig argument som tilsier at det er fornuftig å ruste opp E 16 framfor å bygge ny firefeltsvei, er trafikksikkerhet. En rapport fra SINTEF viser at en firefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 100 km/t gir 59 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t.

Videre koster det masse å bygge ny motorvei. Vi erkjenner uten å nøle at det også er krevende å utbedre dagens vei, men det er likevel langt billigere enn å bygge ny. Breddeutvidelser, midtrekkverk, forbedring av sideterreng etc. gir en høy trafikksikkerhetsgevinst. De sparte pengene gjør det mulig å sikre en større del av veinettet – for samme pengesum. Den anerkjente trafikksikkerhetsforskeren Rune Elvik sier det slik i en artikkel i tidsskriftet Samferdsel: "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veger, er bygging av firefelts motorveger den desidert dyreste måten å gjøre det på."

Det eneste gyldige argumentet for bygging av firefelts E 16 synes å være et ønske om raskere og derved også økt biltrafikk gjennom Hole og Ringerike. Dette vil kunne bedre konkurranse vilkårene noe for industri og turismen i Ringerike, Hallingdal og Valdres. Men sett opp mot en stadig økning av CO2-utslipp, nedbygging av matjord, natur og kulturlandskap ønsker ikke Naturvernforbundet en firefeltsløsning. En trefeltsvei vil kunne løse dagens utfordringer dersom vi kombinerer det med gode tilrettelagte kollektivtilbud.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2011