Du er her:

Kommentar til budsjettforliket på Stortinget:

Noen små grønne skritt i riktig retning

– Enigheten om statsbudsjettet mellom regjeringen og Venstre og KrF innebærer at vi tar noen små skritt i miljøriktig retning, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

– Men det er skuffende at regjeringspartiene ikke kunne være med på å sikre store kutt i klimagassutslippene gjennom økt CO2-avgift nå rett før klimatoppmøtet i Paris starter. Vi burde også vist at vi var villige til å la oljen i Arktis ligge gjennom å kutte all støtte til letevirksomhet etter olje og gass i de nylig åpnende områdene i Barentshavet. Da lederen av FNs klimaforhandlinger, Christiana Figueres, nylig var i Norge, slo hun fast at det ikke er rom for oljeboring i Arktis for at vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.  

Fortsatt helseskadelig luft i byene
Budsjettenigheten gjør heller ikke noe med den helseskadelige luftforurensningen i de store byene. Miljøavgiftene på diesel burde vært hevet.

– Dieselforurensningen er et betydelig problem for den norske folkehelsa. Det er utrolig at Frp ikke ville støtte Venstre og KrFs forslag som er så viktig for folks helse, sier Haltbrekken.

– Økt miljøavgift på diesel kunne gjort noe med den dårlige lufta denne vinteren. Nå må vi igjen gå gjennom en vinter hvor vi tvinges til å puste inn helseskadelig luft.

El-avgift
Strømprisen som er rekordlav blir litt dyrere neste år. Mellom 250 og 300 kroner for en familie.

– Økt elavgift er bra, det stimulerer til å satse på energieffektivisering, men en økning på
1,5 øre/kWh er svært beskjeden. Vi ligger fortsatt 13 øre/kWh under det svenske nivået. Med rekordlave strømpriser burde elavgiften vært økt mye mer. Da ville vi spart mer strøm som kunne vært brukt til å fase ut fossil energi, sier Haltbrekken.

Fly
For flytrafikken innføres en ny miljøavgift som også skal gjelde utenlandstrafikken.

– Vi hilser nye miljøavgifter på utenlandsk flytrafikk velkommen, men også her er avgiftene beskjedne, særlig når vi sammenlikner dem med tilsvarende avgifter vi hadde for 17 år siden. Dagens enighet vil øke prisen på utenlandsreiser med i snitt 80 kroner per passasjer. I 1998 var den tilsvarende miljøavgiften på utenlands flytrafikk på om lag 280 kroner (dagens kroneverdi). 

Styrking av naturvernet
Budsjettenigheten betyr også en liten styrkning i naturvernarbeidet neste år.

– 75 mill. kroner ekstra til skogvern er bra, men langt fra nok for å sikre de mange planter og dyr som lever i skogen, og som er truet av utryddelse. Naturvernforbundet foreslo en bevilgning på
300 mill. kroner mer enn regjeringen gikk inn for, sier Haltbrekken.  

– 5 mill., kroner til opprettelse av nye nasjonalparker er gledelig og betyr at vi endelig kan få opprettet Raet nasjonalpark i Aust-Agder og Østmarka nasjonalpark i Oslo og Akershus. Dette er fylker som i dag ikke har nasjonalparker, sier Haltbrekken.

Regnskogsatsingen
Regjeringen foreslo tidligere i høst å kutte regnskogsatsingen med 378 mill. kroner. I budsjettavtalen blir 150 mill. kroner tilbakeført. Ap foreslo i sitt budsjett å kutrte 300 mill. kroner mindre.

–Det er flertall på Stortinget for en langt sterkere satsing på bevaring av regnskog enn det budsjettenigheten legger opp til, sier Haltbrekken. – Noe av det dummeste vi gjør ei uke før Paris-toppmøtet, er å kutte i dette uhyre viktige klimatiltaket. I stedet burde partiene samlet seg om å opprettholde støtten på dagens nivå. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.07.2016