Du er her:


Foto: Tor Bjarne christensen

Innlegg:

Rovdyr – en viktig del av naturen

I sitt innlegg i Aftenposten 3. des. tar Kristian Kvikstad med Naturvernforbundet i sitt utras mot det han kaller hyklere i pelsdyrdebatten, fordi vi er positive til rovdyr i norsk natur, skriver Arnodd Håpnes i dette debattinnlegget som sto på trykk i Aftenposten 8. desember 2010.

Av Arnodd Håpnes, Norges Naturvernforbund

Det er helt riktig at Naturvernforbundet mener at rovdyrene våre hører til i norsk natur.  Kvikstad ser ut til å mene at alle rovdyrs blotte eksistens er et moralsk problem. Et mildt sagt underlig natursyn, etter Naturvernforbundets oppfatning.

Vi tror de aller fleste erkjenner at vi ikke kan utrydde alle verdens rovdyr slik at naturen blir et bedre sted å være. Rovdyrene må drepe og spise byttedyr for å leve, slik rødrev, snømus og ørret også gjør. Rovdyr er en naturlig del av norsk natur. En konsekvens av det, er at vi nordmenn må ta ansvar for å beskytte våre husdyr mot rovdyrangrep.

Naturen er et levende, komplekst og dynamisk system der artene lever i et finjustert samspill med hverandre.  Også rovdyrene innehar viktige økologiske roller i norsk natur.

Blant annet bidrar de til å regulere altfor høye hjorteviltbestander. Kunstig høye bestander av hjortevilt fører til at dyra ikke får nok næring, økt spredning av hjortelus og flått, og store beiteskader på skog. Mange steder i Norge er osp, selje, alm og rogn etter hvert blitt sjeldne arter på grunn av overbeiting fra kunstig høye elg- og hjortebestander. Mange andre arter har disse lauvtrærne som sitt levested. Og forsvinner lauvtrærne, kan mange andre arter også forsvinne. Rovdyra bidrar også til å sikre et variert biologisk mangfold gjennom å holde bestanden av rødrev nede. Det store antallet rødrev vi har i dag, er igjen en trussel mot småviltbestandene.  

Naturen har aldri vært et te-selskap der alle lever i fred med alle. Rovdyr er ikke umoralske fordi de fanger og spiser hjort og hare. Tvert om er det umoralsk om vi ikke greier å ta vare på levedyktige bestander av rovdyr som en naturlig del av naturmangfoldet. 

Rovdyrene, enten det er bjørn og ulv eller rødrev og røyskatt, lever sine liv i samsvar med sin natur. Det er vi mennesker som står overfor oppgaven med å finne ut av hvordan vi kan leve i og med den samme naturen, og ikke i kamp med den.