Du er her:

Debattinlegg:

Skogen trenger et systemskifte

Guttorm Tovsrud svarer meg 20. august om skogvern. Det er hogget i Gampedalen, og vi er uenige om det var skadelig for naturverdiene. Det skriver Lene Liebe i Bygdeposten rundt månedsskiftet aug/sept 2011

Dette innlegget av fagrådgiver naturmangfold Lene Liebe i Naturvernforbundet sto på trykk i i Bygdeposten  i slutten av august 2011.

Guttorm Tovsrud svarer meg 20. august om skogvern. Det er hogget i Gampedalen, og vi er uenige om det var skadelig for naturverdiene. Gampedalen er en av Naturvernforbundets eksempelsaker når vi har bedt om at Viken Skog må fratas sitt miljøsertifikat fordi de er innblandet i en rekke hogster som er ødeleggende for naturmangfoldet. Det er med andre ord ikke vår intensjon å henge ut enkeltpersoner, men å vise at dagens system for å ivareta naturverdiene i norske skoger ikke fungerer. Grunneieren i Gampedalen er dessverre en av mange som arbeider innenfor rammer som ikke er gode nok. Andelslagene, sertifiseringsmyndighetene og politikerne må ta ansvar for å endre disse rammene slik at ingen trenger å være bekymret for å skade naturmangfoldet.

 Systemet er basert på en sertifiseringsordning som skogbruksnæringen selv har laget, og i motsetning til alle andre inngrep i norsk natur, trenger man ikke si fra at man planlegger hogst selv i områder der store naturverdier er kjent. Norsk Skogbruk 7/8 viser at bare innenfor Viken Skog har det skjedd et tresifret antall avvik siden 2003. Så høye tall kan ikke kalles unntak, men systemsvikt. Veritas sier at avvikene ikke er oppdaget fordi ”miljøsertifisering av skog er en veldig utfordrende oppgave”. Dette er uholdbart, og systemet må endres. For å bevise dette trenger vi konkrete saker, og vi mener Gampedalen er et godt eksempel. Derfor var det ikke meningen å omtale hogsten i detalj og jeg beklager å ha skrevet noe som er feil. Setningen om skogsmaskiner var ment som en metafor. Men det er et faktum at et av de fineste skogområdene i Norge er skadet. Naturverdiene og vårt ønske om vern av området burde være godt kjent gjennom kartlegginger og rapporter.

 Vi er enige i at hogstformene som ble brukt er langt mer skånsomme mot naturen enn det som er vanlig for norsk skogbruk. Men det er dessverre ikke nok. Gampedalen og mange andre viktige naturtyper i skog kan bare ivaretas gjennom at de får stå helt i fred. Det betyr ikke at vi stopper tiden, men at skogen får beholde sin naturlige dynamikk. Bare slik kan unike og viktige naturverdier reddes. Det bør altså ikke hogges i det hele tatt i slike områder. Forskningen og tallenes tale er klar: Av over 2000 trua arter i Norge lever 47% i skogen. Ni av ti trua arter trues av at leveområdene deres blir ødelagt og blant trua dyr, planter og sopp som finnes i skog er det svært mange som har skogbruk som sin største trussel.

 Det kan være lite inspirerende å jobbe for å redde natur etter at skogen er hugget. Men heldigvis finnes det flere verdifulle skoger, og målet er å hindre at slike situasjoner oppstår igjen. Derfor mener Naturvernforbundet at det skal innføres meldeplikt på hogst i Norge, slik som man har i Sverige og Finland. Slik kan vi hindre at naturverdier går tapt.

 Lene Liebe
Fagrådgiver naturmangfold i Naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.09.2011