Du er her:

Kronikk:

Veiplaner for framtida

Tog, buss, sykkel og beina skal ta veksten i persontrafikken i storbyregionene. Det slår Klimaforliket fast. NHO-direktøren hadde tydeligvis glemt det da han i høst tok til orde for å bygge veier for en sterkere trafikkvekst enn Statens vegvesen ønsker. NHO vil bygge firefeltsveier for en trafikkvekst som ikke skal komme!

Kronikk i Nationen 26. oktober av Lars Haltbrekken (leder) og Holger Schlaupitz (fagleder) i Naturvernforbundet

Heller ikke utenom storbyregionene trengs det flere kjørefelt. Her begrunnes firefelts motorveier ofte med trafikksikkerhet, men det må være et vikarierende argument. Den anerkjente trafikksikkerhetsforskeren Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt sier det slik: "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veier, er bygging av firefelts motorveier den desidert dyreste måten å gjøre det på." En SINTEF-rapport slår fast at firefeltsvei for 100 km/t gir 59 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t. Firefeltsveier skaper også mer trafikk, som igjen gir flere ulykker.

Det er midtrekkverket som er viktig. Dette kan etableres uten at det bygges fire felt, bl.a. på E 6 mellom Kolomoen i Stange og Lillehammer. Det er billigere og langt bedre for klima, natur og matjord. Ved å satse på to-/trefeltsveier framfor firefeltsveier blir det mulig å sikre en større del av veinettet, for samme pengesum, slik at flere liv reddes.

For en av veiene NHO vil bygge ut til fire felt, E 6 sør for Lillehammer, har Statens vegvesen gjennomført en studie som viser at firefeltsvei vil gi 20–30 prosent høyere klimagassutslipp fra trafikken og infrastrukturen der, sett i forhold til om veien utvikles til en to-/trefeltsvei med midtrekkverk. Dette skyldes økt trafikk, høyere drivstofforbruk som følge av høyere fart samt økte klimagassutslipp fra bygging, vedlikehold og drift av veien.

Dersom vi skal tillate en slik utslippsvekst, må andre sektorer kutte sine utslipp tilsvarende mer. NHO kan fortelle oss hvilke?

NHO ønsker også firefelts motorvei på hele strekningene mellom Trondheim og Steinkjer. Slik utbygging vil, ifølge Statens vegvesens egne beregninger, øke CO2-utslippene fra veitrafikken med 53 000 tonn årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 22 000 personbiler! Regjeringen har gått inn for en løsning med firefeltsvei på deler av strekningen og mindre omfattende utbygging på resten, som i sum øker utslippene fra veitrafikken med 34 000 tonn årlig. Det er noe mindre enn hva som blir konsekvensene av NHOs forslag, men fortsatt uakseptabelt mye – sett i lys av at vi faktisk må redusere utslippene.

Naturvernforbundet og NHO er enige i at det trengs stor satsing på jernbanen, blant annet utbygging av intercity-trianglet på Østlandet, nye dobbeltspor rundt byene og et krafttak for å styrke godstrafikken på bane. Dette er det også stor oppslutning om blant lokale og regionale politikere og befolkningen generelt. Det er bra.

Men vi vil gjerne utfordre NHO og andre som ønsker utbygging "i pose og sekk", altså både firefelts motorveier og ny jernbane. Tall i Nasjonal transportplan 2010–2019 viser at utbygging av både motorvei og jernbanen langs Mjøsa i sum gir økte klimagassutslipp. Utbygging av begge deler er med andre ord ikke noe miljøtiltak. Nye beregninger utført av Vista Analyse viser også at dersom E 6 bygges ut som firefeltsvei med fartsgrense 100 km/t fra Hamar til Lillehammer, vil antall togpassasjerer reduseres med 14 prosent på Brumunddal stasjon, med 18 prosent på Moelv stasjon og med 12 prosent på Lillehammer stasjon, sett i forhold til om det bare bygges nytt og moderne dobbeltspor. Ny firefeltsvei undergraver jernbanens lønnsomhet og svekker muligheten for at vi får realisert et miljøvennlig og attraktivt transportalternativ. Det er ikke bra.

Det gjelder å prioritere. Vi vil oppfordre samferdselsminister Marit Arnstad til å sette jernbane, kollektivtransport, syklister og gående høyest på prioriteringslista for trafikken i og mellom byregionene i den kommende nasjonale transportplanen. Ved å nedprioritere firefeltsveier kan mer av veimidlene brukes til veiutbedringer, trafikksikkerhetstiltak, rassikring og vedlikehold – i hele landet.