Du er her:

Debattinnlegg:

Verken langsiktig eller bærekraftig

Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund svarer meg om støtte til skogsbilveier i Nationen 30. juli. Det er behov for å forklare hva som er problemet med dagens store utbygging av skogsbilveier og den statlige støtten til dette, skriver Lene Liebe i dette innlegget i Nationen 29. aug.

Innlegget er skrevet av Lene Liebe, fagrådgiver naturmangfold i Naturvernforbundet, og sto på trykk i Nationen 19.aug 2011.

Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund svarer meg om støtte til skogsbilveier i Nationen 30. juli. Det er behov for å forklare hva som er problemet med dagens store utbygging av skogsbilveier og den statlige støtten til dette. Nye veier er et problem fordi fragmentering av og inngrep i naturområder er de største truslene mot naturmangfoldet i Norge. Tallene er klare: Av over 2000 trua arter lever 47% i skogen. Ni av ti trua arter trues av at leveområdene deres blir ødelagt. Rødlista for naturtyper har 80 naturtyper, hvorav 19 er skog. Dette inkluderer blant annet tempererte kystfuruskoger på Vestlandet, der skogbruksnæringen ivrer for flere skogsbilveier. Slike veier reduserer arealet med inngrepsfri natur, som er viktig for naturmangfoldet. Det er også alvorlig fordi det fjerner muligheten til å redde det som nå mangler i skogvernet: store sammenhengende områder.

I tillegg til veiene er hogstene de legger til rette for ofte problematiske. Nye skogsbilveier gjør nye områder tilgjengelige for hogst. Det er verken langsiktig eller bærekraftig dersom skogindustrien stadig må inn i urørte og verdifulle naturområder for å få tak i tømmer. Som om det ikke var nok at regjeringen somler med skogvernet har skogbruksnæringen gjentatt til det kjedsommelige at dette er områder som ”verner seg selv”. Det er det åpenbart ikke. Denne saken viser fram behovet både for kutt i støtte til nye skogsbilveier og for at flere skogområder vernes.

 Gjennom Bøhns argumentasjon kan også man få inntrykk av at Naturvernforbundets mål er så mange trær som mulig, noe som er en vanlig misforståelse. Det er kvalitet og ikke kvantitet som teller. Vi arbeider for at mangfoldet i skogen bevares slik at naturen kan ivareta sine funksjoner. Hvor stor andel av tilveksten som hogges er dermed ikke et mål på om de mest verdifulle områdene reddes. For å si det enkelt: Gi oss heller en glissen skog med yrende dyre- og planteliv enn en tett plantet skog uten liv mellom trærne.

Det kan også være verdt å minne om at på det aller meste av Norges skogareal, hele 90%, ønsker Naturvernforbundet et aktivt skogbruk, mens resten må vernes. Vi er ikke mot alle nye skogsbilveier, men støtten som gis gjør at det bygges veier i sårbar natur. Det er selvsagt også bra at veier som bygges er samarbeidsprosjekter, men det minsker ikke behovet for omfattende kartlegging i forkant og langt færre tillatelser til bygging.

 

Lene Liebe

Fagrådgiver naturmangfold i Naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.09.2011