La oljen ligge!

Over 1000 millioner tonn CO2 ligger begravet på den såkalte Utsirahøyden. Det er over 20 ganger det norske klimagassutslippet. Det sier seg sjøl at det virkelige klimatiltaket er å la oljen ligge.

Lars Haltbrekken sittende

Hvis verden skal ha noen som helst sjans til å begrense skadevirkningene av klimatrusselen, må svært mye av de allerede oppdagede fossile energiressursene bli liggende.

Naturvernforbundet frykter en elektrifisering av sokkelen fungerer som en grønnvasking av oljeindustriens fortjente skitne rykte. Slik kan det bidra til å forlenge en oljealder som allerede har vart for lenge. Dessuten vil elektrifisering kreve store naturinngrep, noe vi så i Hardanger.

Derfor vedtok Naturvernforbundets landsmøte i 2012 å gå mot elektrifisering av sokkelen.

I forbindelse med elektrifiseringen av Utsira kan det bli større press for utbygging av vindkraftanlegget som er planlagt på Siragrunnen. Det planlagte anlegget ligger midt i ruta for Norges mest konsentrerte fugletrekk. Her kommer fugl fra Grønland, Svalbard, Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og nordvest i Russland, i tillegg til fugl fra hele norskekysten – ansvarsarter, rødlistede arter, og vanlige arter, i store og små flokker. Dette skjer fordi disse fuglene benytter norskekysten som ledelinje når de trekker til og fra hekke- og overvintringsområdene sine. Dette trekket er karakterisert å ha internasjonal verdi, og er fuglenes «E-39». Anlegget vil ha store negative konsekvenser for naturen i området. Derfor har også Fiskarlaget protestert mot planene.

For noen dager siden startet Statnett bygging av ei kraftlinje gjennom Troms og Finnmark. Linja kommer en rekke steder i konflikt med viktige naturområder og reindrifta. Hovedbegrunnelsen for linja er at vi står foran et olje-eventyr i Barentshavet. Et olje-eventyr klimaet gjerne skulle vært foruten. Skaden oljen vil gjøre på verdens klima er langt større enn de reduksjonene ei elektrifisering av plattformene eventuelt ville gi.

Fremover kan verden totalt bare slippe ut 1000 gigatonn CO2 i følge FNs klimapanel. Med dagens utslipppå 49 gigatonn per år er budsjettet spist opp iløpet av 20 år. Etter det vil det ikke være igjen noe som kan slippes ut.

I sin siste rapport slår klimapanelet fast at det er funnet kull, olje og gass tilsvarende et utslipp på mellom 3600 og 7100 gigatonn CO2 i verden. Altså mellom 3 og 7 ganger så mye som kan tas opp. Da må konklusjonen bli – olja må bli liggende, også den på Utsirahøyden.