Forsvarte oljesatsing i Miljøgrillen

Olje- og energiministeren forsvarte den norske olje- og gassnæringa i lys av verdens energibehov. Både små og store naturvernere hadde utfordringer og spørsmål til Ola Borten Moe da han troppet opp til Miljøgrill på Naturvernforbundets landsmøte.

Talte til landsmøtet

– Vi er i dag verdens femte største eksportør av energi, og det forplikter, sa Borten Moe, og viste til regjeringen petroleumsmelding fra før sommeren, som legger opp til fortsatt satsning på norsk olje og gass.

Han pekte på at 5 milliarder mennsker ikke har tilgang på energi, og at denne utfordringen må løses samtidig som man løser mat- og fattigdomsutfordringene. Han viste også til tall som sa at det globale forbruket av fossile brensler kan holde seg stabilt selv innenfor FNs togradersmål, og brukte dette som begrunnelse for at norsk olje- og gassvirksomhet kan fortsette i samme tempo også framover. Her trakk han blant annet fram at oljefeltet Ekofisk skal drives i 40 år til.

I sin tale til landsmøtet sa Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken at Borten Moe ser ut til å være Norges svar på Sarah Palin, kjent for å benytte slagordet «Drill, baby, drill!», etter at statsråden både i forbindelse med petroleumsmeldinga og nye oljefunn har markert seg med sine uttalelser om at oljen er en framtidsnæring for Norge.

Borten Moe viste i sin tale til verdens energibehov som hovedårsaken for at Norge skal fortsette sin olje- og gassproduksjon. Han pekte på at det er viktig å sørge for at denne skjer på en så miljøvennlig måte som mulig, og at vi presser på for at andre land implementerer norske standarder. Samtidig sa han at det at verden trenger mer energi ikke må være noen motsetning til at vi i Norge er ambisiøse i forhold til den omveltninga som må skje.

Med ansvar også for den stadig økende småkraftutbygginga, nye kraftlinjer og energisparing, har Borten Moe stor innvirkning på hvor miljøvennlig Norges framtid blir. Det ble han også konfrontert med fra både små og store naturvernere i Miljøgrillen.

Miljøagent Jarl Erik (10) utfordret olje- og energiministeren.Miljøagent med spørsmål til statsråden

Jarl Erik på 10 år fikk æren av å stille spørsmål til statsråden på vegne av Miljøagentene, Naturvernforbundets barneorganisasjon. Han spurte ministeren om han kan slutte å ta opp all oljen som forurenser naturen, og å bygge store master som raserer naturen.

Statsråden svarte at når vi skal over til å bruke el-biler og elektrifisere sokkelen, så krever det at vi produserer mer miljøvennlig elektrisitet og får fraktet den rundt i landet. (Les mer om spørsmålene fra Jarl Erik på nettsidene til Miljøagentene.)

Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland, trakk fram de sårbare havområdene utenfor Helgelandskysten i sitt spørsmål til Borten Moe.Manglende faglige råd om olje og gass

Den forurensende oljen var også tema da Erling Solvang fra Nordland trakk fram de sårbare havområdene utenfor Helgelandskysten, og spurte om hvorfor miljøfaglige råd ikke ble hentet inn og fulgt da nye oljeblokker ble lyst ut der.

Svaret fra ministeren var at det ofte hentes inn faglige råd i slike saker, men at det i siste instans er det regjering og Storting som tar avgjørelsen. Han pekte på at det nå gjøres en jobb med å hente inn mer informasjon om områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og så blir det opp til det neste Stortinget å ta stilling til om området skal åpnes da.

Anette Viken fra Vestfold etterlyste tiltak for å oppmuntre husholdninger til å spare energi.Utfordringer i kø

Anette Viken fra Vestfold var en annen av dem som utfordret ministeren. Hun spurte om regjeringens planer videre for å oppmuntre flere husholdninger til energisparing, og fikk til svar at Enova er regjeringens hovedsatsning.

Jon Farestveit fra Sogn og Fjordane pekte på at over 700 søknader om småkraftverk ligger inne til behandling hos Norges Vassdrags- og energidirektorat, men at disse utbyggingene fører til stort press på det biologiske mangfoldet, og etterlater seg sår i landskapet. Han utfordret ministeren til å innføre strengere regler for utbygging av småkraft.

Jon Farestveit fra Sogn og Fjordane stilte spørsmål om småkraftverk.Borten Moe svarte at han ikke prinisipielt er for alle småkraftprosjekter, og at de dårlige prosjektene selvsagt skal sorteres ut gjennom en streng konsesjonsprosess. Dermed går Naturvernforbundet ut fra at de dårlige prosjektene som truer blant annet Dalelva, Raundalselva og Einunnavassdraget ikke vil få konsesjon.

En rekke delegater fikk ikke svar på sine spørsmål til ministeren under grillen, men han vil få spørsmålene tilsendt i etterkant.