Du er her:

Flere og flere krever at klima- og miljøhensyn går foran oljeinteressene.

Flere og flere krever at klima- og miljøhensyn går foran oljeinteressene. (Foto: Knut Neerland).

Hva mener partiene?

Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017.

For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene! Bli med på laget - bli medlem i Naturvernforbundet!

 

ImageDet skal vedtas varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis.
Rødts arbeidsprogram 2017-2021

 

ImageSV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. Vi vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie.
SVs arbeidsprogram 2017-2021

 


ImageOljefritt Lofoten: Vi ønsker å gi støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark. Dette skjer i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor – et belte på 50 km ut fra land - gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område. Med dette sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya.
Konsekvensutredning Nordland 6: Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området ligger lengst fra Lofoten-området, nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig.
Ikke utredning av Nordland 7 og Troms 2: Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
Aps nettside om politikken i valgperioden 2017-2021.

 

ImageSenterpartiet vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2).

 

Senterpartiets program 2017-2021

 

 

ImageDe Grønne ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Vi vil stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.
MDGs nettside om politikken 2017-2021.

 

 

ImageVenstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark.
Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021

 

 

ImageKrF vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.
KrFs stortingsprogram 2017-2021

 

 

ImageHøyre vil konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.
Høyres program for 2017-2021

 

 

ImageDet er viktig å sikre tilgang til nye attraktive letearealer, også i nordområdene. En videreutvikling av sokkelen i nord vil kunne gi et løft til næringslivet i den nordlige landsdelen. FrP vil åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II (havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Troms), Barentshavet nord, Møreblokkkene og Jan Mayen snarest mulig, med den hensikt å åpne for petroleumsvirksomhet. Virksomheten må foregå i henhold til strenge miljøstandarder i samarbeid med fiskerinæringen, og i tråd med Petroleumslovens bestemmelser.
FrPs handlingsprogram 2017-2021.

For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene!

Image