Saker der naturen har tapt

WWF-Norge, SABIMA og Naturvernforbundet har laget denne listen med 24 eksempler på at Regjeringen har fattet vedtak der naturen har tapt. Listen viser også at både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er blitt overkjørt i svært mange saker, ifølge organisasjonene.

fjell natur fjord Førdefjorden mat

1) FØRDEFJORDEN: Tillatelsen til å opprette fjorddeponi for inntil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Kan ødelegge livsgrunnlaget for villaks, kysttorsk og truede dyrearter.

2) GRUVEDRIFT: Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning av reguleringsplan for gruvedrift i Repparfjord i Finnmark. Kan ødelegge livsgrunnlaget for villaks, kysttorsk og truede dyrearter.

3) BLYHAGL: Opphevingen av forbudet mot blyhagl ved jakt på blant annet rype, storfugl, kråke, rådyr, mårhund, villmink og gjess. Innebærer økte miljøtrusler fra bly i naturen.

4) SNØSKUTER: Muligheten for fornøyelseskjøring med snøskuter i naturen. Vil føre til mer støy og forstyrrelser og er også en trussel mot mange arter.

5) KRAFT I: Olje- og energidepartementets klarsignal for flere kraftutbygginger i Troms, blant annet Stordal vannkraftverk. Vil få store negative konsekvenser for sårbar høyfjellsnatur.

6) KRAFT II: Olje- og energidepartementets klarsignal for utbygging av Godfarfoss kraftverk i Buskerud. Vil føre til at en lengre fossestrekning med store landskaps- og friluftsverdier forsvinner.

7) SKOGSVEIER: Mer bygging av skogsbilveier og utbygging og hogst i villmarksområder, blant annet ved økte tilskudd og fjerning av forbud mot offentlig subsidiering. Vil true villmarkspregede områder.

8) REGNSKOG: Forsøk på å kutte bevilgningene til regnskog, noe som ble stanset av Venstre og KrF.

9) SKOGSVERN: Forsøk på å kutte bevilgningene til skogvern med to tredeler, noe Venstre og KrF klarte å forhindre i budsjettforhandlingene. Skogen er det mest artsrike økosystemet i Norge og den huser om lag halvparten av de truede artene på norsk rødliste.

10) GRAN: 15 millioner kroner til planting av gran. Granplantene kan komme til å fortrenge eksisterende naturmangfold og klimagevinsten er tvilsom.

11) SKOGBRUK: Landbruks- og matdepartementets endring av forskrift om bærekraftig skogbruk. Kan føre til dårligere miljøhensyn fordi skognæringen og -industrien nå på egen hånd skal få bestemme kravene de skal forholde seg til.

12) BOLIGER: Flyttingen av planavdelingen i Miljøverndepartementet til Kommunal- og  moderniseringsdepartementet. Har medført at miljøhensyn er svekket i arealplanleggingen. Dermed vil nye boliger bli bygd på steder hvor boligbygging så langt har vært ansett som uaktuelt.

13) PLANSAKER: Kommunal- og moderniseringsministerens brev til fylkesmennene med beskjed om at de skal være tilbakeholdne med å fremme innsigelser i plansaker.

14) OLJE I: Rekordmange utvinningstillatelser på norsk sokkel i januar 2014 og ignorering av miljøfaglige advarsler mot oljeboring.

15) OLJE II: Ny rekord i tildeling av nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i februar 2015, inkludert Tromsøflaket, som er viktig for fisk, sjøfugl og bunnsamfunn.

16) OLJE III: Ønsket om å flytte iskanten nordover for å tillate oljevirksomhet lenger nord i Barentshavet. Vil innebære en stor trussel mot det sårbare økosystemet i Arktis.

17) ROVDYR: Dårlig forvaltning av ulv, gaupe og brunbjørn. Medfører at ulv og gaupe er mer utrydningstruet enn noen gang.

18) ULVEJAKT: Åpning for uttak av ulv utenom beitesesongen. Kan medføre at skadefellingstillatelser på ulv blir gitt før det har skjedd skade på husdyr.

19) OPPDRETT: Tillatelse til å øke den totale mengden oppdrettsfisk, til tross for at oppdrettsnæringen sliter med alvorlige miljøproblemer som lakselus og storstilt rømming.

20) KULL: 500 millioner kroner til Store Norske, gruve- og kullutvinningsselskapet på Svalbard. Vil bidra til økte utslipp av klimagasser som vil påvirke det sårbare miljøet i Arktis i negativ retning.

21) VERN: Svekkede muligheter for reell klagebehandling på vedtak som gjelder nasjonalparker og verneområder. Kan føre til at naturkvaliteten i nasjonalparkene forringes over tid.

22) JORDBRUK: Reduksjon i bevilgningene til spesielle miljøtiltak i jordbruket, blant annet for å redusere forurensning.

23) INNKJØP: Avvikling av arbeidet med å gjøre offentlige innkjøp miljøvennlige.

24) TOG/VEI: Valget av trasé for Ringeriksbanen med parallell utbygging av E16 til firefelts motorvei. Vil ødelegge store mengder matjord og berøre våtmarker.