Da nedbøren drepte

Vann ble fisketomme, og skogen ble skadet. På 1980- og 1990-tallet var sur nedbør en av de verste miljøtruslene.

Situasjonen var dramatisk. Vann etter vann ble fisketomme, og de begynte å se tegn på skader i skogene. Allerede for hundre år siden var det svikt i laksefisket og i enkelte vann døde all fisken. Mange tiår gikk uten at man forsto hvorfor, og da de skjønte at det skyldtes sur nedbør, startet en langvarig kamp mot tungindustri og myndigheter på kontinentet og i Storbritannia.

Skogskader i spørretimen
Naturvernforbundet i Aust-Agder var sterkt engasjert i saken. De så tydelige skader på skogen og opplevde fiskedød i innsjøer og elver. I 1985 kunne Stig Olsen i Aust-Agder Naturvern fortelle om skader på skog som var funnet på Sørlandet.

– Disse skadene ble av Norsk Institutt for Skogforskning karakterisert som mulig forurensningsrelaterte. Aust-Agder Naturverns resultater vakte stor oppmerksomhet i media og ble tatt opp spørretimen i Stortinget, står det å lese i Naturvernforbundets årsmelding for 1985.

Drepte 75 prosent av ørretbestandene
Verst var likevel skadene i elver og ferskvann. Så godt som alle vannforekomstene i Aust-Agder har vært sterkt berørt av forsuring.

– Sur nedbør har hatt enorme skadevirkninger på laks og innlandsfisk i Aust-Agder. Mange stedegne ørret- og abborstammer har dødd ut i Aust-Agder på grunn av forsuring. I 1993 var rundt 75 prosent av ørretbestandene og 45 prosent av abborbestandene tapt eller skadd. Også røye- og sikbestander har blitt borte, melder Fylkesmannens miljøvernavdeling på Miljøstatus sin side for Aust-Agder.

Fisken vender tilbake
Forsuringen skyldtes langtransportert luftforurensning fra industri på kontinentet og i Storbritannia, i hovedsak svovel og nitrogenoksider. Konsekvensene i Aust-Agder var store fordi berggrunnen stort sett består av gneis og granitt, som naturlig er sure. Dermed blir ikke nedbøren så lett nøytralisert. Siden 1980 er svoveltilførslene til Aust-Agder halvert, noe som gradvis har bedret situasjonen. I tillegg har kalking av vassdrag bidratt til at livet har vendt tilbake til en rekke vann og elver.

– I dag er livskraftige fiskebestander tilbake i mer enn 350 vann og bekker som for få år siden var fisketomme eller på randen av å dø ut på grunn av forsuring, melder Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Les historier fra miljøkampen i andre fylker her.

Fakta
NATURVERNFORBUNDET I AUST-AGDER

Det har ikke vært noe aktivt fylkeslag i
Aust-Agder de siste årene.

Nøkkelinfo
Antall lokallag: 1
Kontaktperson i Aust-Agder: Stig Rubach
E-post: s.rubach@online.no

Historie
Stiftet 20. november 1968, Aust-Agder Naturvern
Første leder: Kjell Bøe, journalist
Inntil 1968 var fylkeslaget del av Agder Naturfredningsforening, stiftet 26. februar 1938
Viktige saker:
■■ Sur nedbør
■■ Vern av Tovdalsvassdraget (delvis
vernet 1993, vernet i 2009)
■■ Vern av Årdalen (1993)
■■ Njardarheimen
■■ Våtmarksområdet Holvika
■■ Oljeboring i Skagerrak
■■ Vern av Nedre Tingsaker
■■ Rovdyr
■■ Samferdsel