Stanset torskeoppdrett

Skjerstadfjorden er en kjent, artsrik og produktiv fjord. Takket være innsatsen fra lokale naturvernere, blant annet i Naturvernforbundet, er fjorden nå fri for torskeoppdrett.

Norsk natur

Alle kjenner Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm like ved Bodø. Den oppstår når vannet strømmer inn og ut av Skjerstadfjorden, den vakre fjorden som strekker seg fra havet og inn mot Fauske og Saltdal. I Rognan, ved fjordbunnen, renner Saltdalselva ned i fjorden. Torskestammen i Skjerstadfjorden er stor og rik, og det ble derfor oppstandelse når det ble gitt konsesjon til torskeoppdrett i fjorden.

Lokalkunnskap avgjørende
Rolv Sigurdsen, leder av den helt lokale arbeidsgruppa «En frisk Skjerstadfjord», har siden høsten 2007 engasjert seg i forvaltningen av fjorden. I arbeidet har lokal fjordkunnskap vært avgjørende. Rolv har selv sin yrkesbakgrunn i oppdrett. I tillegg har han vært kunnkapsøkende og skaffet seg et nettverk blant de mest kompetente fagpersoner i landet. Rolv har de siste 5-6 år formidlet kunnskap om kystallmenningen og hvorfor kyst- og fjordtorsken har dårlig beskyttelse slik at den nå er på «rødlisten» over truede bestander. Hans kunnskapsbaserte innspill til konsesjonsmyndighetene, presentert på en mild og troverdig måte, førte til at konsesjonene for torskeoppdrett i Skjerstadfjorden ble opphevet fordi de var gitt på feil grunnlag. Kommunene Bodø og Fauske måtte gjøre om sine arealplaner for fjorden basert på den nyvunne kunnskap.

Blir lyttet til
Sigurdsen sitt arbeid med saken har vært basert på engasjement og frivillighet, konstruktive innspill framført med inspirasjon og humør. Saken om Skjerstadfjorden har tatt den retning arbeidsgruppa han ledet ville. Sigurdsen, som også er medlem av Naturvernforbundet, er nå den mest kompetente talsperson innenfor de ideelle natur- og friluftslivorganisasjonene når det gjelder forvaltningen av arealene i fjord-/kystområdene i Nord-Norge, og en person myndighetene og kompetansemiljøene lytter til.

Marint verneområde
Arbeidet Sigurdsen har gjort har også bidratt til at Saltstraumen marine verneområde ble vedtatt opprettet 21. juni 2013. Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. Området ved Saltstraumen har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Verneformålet knytter seg i første rekke til sjøbunnen. Naturvernforbundet var også en avgjørende kraft for at miljøvernminister Erik Solheim opphevet Bodø kommune sine vedtatte planer om bygging av konsentrerte fritidshus i strandsonen i Straumløpet.

Samlet naturvernere og fiskere
Økosystemene i fjordene er i endring. På grunn av endringer i klima og algeplager langs kysten lenger sør, har oppdrettsbransjen kommet nordover. Interessekonflikter mellom fiskeri og oppdrett har økt, men også friluftliv og fritidsfiske har kommet på banen med sine interesser. Kampen mot torskeoppdrett i Skjerstadfjorden samlet naturvernere og fiskere med felles interesse.

Trekker med andre grupper
Underveis i arbeidet for «En frisk Skjerstadfjord» oppdaget Rolv Sigurdsen grupper rundt om i hele Nord-Norge som jobbet mye med den samme typen saker. Han tok derfor initiativ til å komme sammen for å utforme en felles plattform om forvaltningen av arealene i fjord-/kystområdene i Nord-Norge. Møtet ble holdt i Narvik i 2011 og resulterte i en uttalelse som fremhever at lokal og regional forvaltning av kystområdene skal tilstrebes, at naturmangfoldloven, akvakulturloven og plan- og bygningsloven skal praktiseres strengt og konsekvent, at man skal innhente kunnskap om økosystemene før man planlegger nye utbygginger, og at mangfoldet både over og under havoverflata må sikres.

Les historier fra miljøkampen i andre fylker her.

Verner om kystnaturen

Fra Bodø til Bodo: Fylkesleder Erling Solvang knytter bånd med aktivister og befolkning i Bodo i Niger-deltaet i Nigeria, et område som virkelig har fått smake oljeindustriens bakside. Nå har han internasjonal støtte for å spare Lofoten for oljevirksomhet.Nordland er et fylke med en særdeles rik kystnatur, det skjønner man bare man ser på et kart. Truslene mot denne naturen er mange og store, og Naturvernforbundet i Nordland arbeider mot mange av dem. Oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen er en av de store sakene. Fylkesleder Erling Solvang har vært på tur til Nigeria for å møte lokale aktivister mot oljevirksomheten der, og for å se på de enorme naturødeleggelsene oljevirksomheten har ført til i Niger-deltaet. Planer om fiskeoppdrett mange steder, vindmølleutbygginger der planene på Sleneset i Lurøy kommune kanskje er de verste, veiutbygginger, kystskogvern og kraftutbygging blir også jobbet med.

Fakta
NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND

Jobber nå med
■■ Fiskeoppdrett
■■ Verneområder
■■ Kystskogvern
■■ Kraftutbygging

Nøkkelinfo
Antall lokallag: 6
Fylkesleder: Erling Solvang
Fylkessekretær: Geir Jørgensen
E-post: nordland@naturvernforbundet.no

Historie
Stiftet desember 1938.
Første leder: Forfatter Håkon Evjenth
Viktige saker:
■■ Etablering av nasjonalparker
■■ Hindre oljevirksomhet
■■ Vern av vassdrag, spesielt Vefsna