Du er her:

Om «milepælsoversikten»

«Milepælsoversikten» er en komprimert, stikkordspreget historisk oversikt dels over saker Norges Naturvernforbund har arbeidet med opp gjennom tidene og dels resultater av denne innsatsen. Redaksjonen ble avsluttet i 2009.

Naturvernforbundets virksomhet fra 2009 og til nå kan du lese om i organisasjonens årsmeldinger.

Suppleringer ønskes!
Oversikten er inndelt i saksområder. Den er kronologisk og i stikkords form, men på langt nær fullstendig. Vi publiserer den likevel fordi vi vet at mange, både i og utenfor Naturvernforbundets rekker, sitter med informasjon og kunnskap som kan bidra til å fylle ut hull, komplettere eller korrigere oversikten.

Er du blant dem? Ikke nøl med å ta kontakt her: Kontaktinfo .

Arbeidsgruppe
«Milepælsoversikten» ble samlet av den sjøloppnevnte og frivillig arbeidende Milepælsgruppa. Den bestod av Naturvernforbundets tidligere generalsekretær Torbjørn Paule (leder), tidligere organisasjonssekretær Per Valset og tidligere informasjonssjef Kåre Olerud. De viktigste elementene i gruppas meget omfattende kildemateriale, var organisasjonens årsmeldinger, en rekke referater og forbundets medlemsblad i tillegg til bøker som «Grønne linjer». Per Flatberg og Bredo Berntsen var konsulenter for gruppa.

Milepæler Norges Naturvernforbund

Nedenfor kan du gå inn på kapitler du er spesielt interessert i.

A Organisasjon

A.1. Forhistorien

A.2. Landsforeningen/forbundet

A3. Kretsforeninger/ fylkeslag

A.4. Ungdomsorganisasjonen

A.5. Lokallag

A.6. Representantskapsmøter/landsmøter

A.7. Formenn/ledere

A.8. Æresmedlemmer

A.9. Sekretariatet

A.10. Generalsekretærer:

A.11. Norges Naturvernforbunds faste komiteer, faglige råd og utvalg samt samarbeidsorganer

A.12. Bevilgninger og gaver

A.13.Utadrettet informasjon og kommunikasjon

A.14. Organisasjonens tidsskrift

A.15. Kampanjer, aksjoner, markeringer

B Artsvern

B.1. Forhistorie

B.2. Generelt

B.3 Vern av rovdyr

B.4 Vern av fugler

B.5. Vern av andre dyr

B.6. Vern av planter

C Område- og naturminnevern, arealsaker

C.1 Generelt

C.2. Naturreservater og biotopvern

C.3. Nasjonalparker

C.4. Naturminner og -forekomster

C.5. Landskapsvernområder

C.6. Friluftsområder og fritidsbruk av natur

C.7. Arealsaker

D Energi og klima

D.1. Generelt om energi

D.2. Atomkraft

D.3. Energiøkonomisering

D.4. Olje og gass

D.5. Klima

E Vassdrag

E.1. Forhistorie

E.2. Verneplaner

E.3 Forvaltningsplaner

E.4. Vern av vassdrag utenom verneplanene

E.5. Vedtak i Stortinget og regjeringsutspill, aksjoner og markeringer

E.6. Vernegrupper

E.7. Etablering av vernegrupper, aksjoner og markeringer

F Forurensning, miljøgifter og avfall

F.1. Generelt

F.2. Sur nedbør

F.3. Miljøgifter

F.4. Luftforurensning

F.5. Vannforurensning

F.6. Avfall og forbruk

G Politikk og forvaltning

G.1. Forhistorie

G.2. Stortingsvedtak/lover

G.3. Stortingsmeldinger, proposisjoner og komiteinnstillinger

G.4. Administrative dokumenter og tiltak

G.5. Utredninger og rapporter

H Samferdsel

I Skog

I.1. Forhistorie

I.2. Generelt

I.3. Edellauvskog

I.4. Barskog

J Havbruk og fiskeri

K Genteknologi, jordbruk, trygg mat

L Internasjonalt arbeid

L.1. Forhistorie

L.2. Internasjonale organisasjoner

L.3. Internasjonale natur- og miljøverntiltak

L.4. Konvensjoner, meldinger, utredninger og forvaltningsplaner

M Diverse

 

Norges Naturvernforbund var fra begynnelsen i 1914 og i flere tiår landets eneste naturvernorganisasjon og fungerte i praksis som et uformelt «miljøverndepartement». En kan derfor si at organisasjonen har spilt en viktig rolle i nær sagt alle tiltak for vern av natur og miljø som norske myndigheter har gjennomført. Fra 1970-tallet av har kommet stadig flere aktører inn i natur- og miljøvernarbeidet, for eksempel Natur og Ungdom (fra 1967) og Miljøverndepartementet (fra 1972) I nyere tid er derfor viktige natur- og miljøvernseire ofte et resultat av innsatsen til flere aktører.

«Milepælsoversikten» er samlet av den sjøloppnevnte og frivillig arbeidende Milepælsgruppa. Den består av Naturvernforbundets tidligere generalsekretær Torbjørn Paule (leder), tidligere organisasjonssekretær Per Valset og tidligere informasjonssjef Kåre Olerud. Det viktigste kildematerialet for gruppa har vært organisasjonens årsmeldinger, en rekke referater og forbundets tidsskrift  i tillegg til bøker som «Grønne linjer». Per Flatberg og Bredo Berntsen har vært konsulenter for gruppa.

Kontaktinfo
Kommentarer og bidrag sendes veteran@naturvernforbundet.no
eller
Norges Naturvernforbund,
Mariboes gate nr 8
0183 OSLO


 

 

 

                                                                                                                   

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2019