Fordømmer gruve-ja fra Næringsdepartementet

Naturvernforbundets landsstyre fordømmer tillatelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp den omstridte gruvedrifta ved Repparfjord i Finnmark. Naturvernforbundet vil klage saken inn til Kongen i Statsråd og krever at Regjeringen snur.

Torsdag 14. februar godkjente Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjonen til Nussir ASA om å etablere gruvedrift ved Repparfjord, stikk i strid med miljøfaglige og reindriftsfaglige råd. Gruveselskapet planlegger å dumpe gruveslam i den nasjonale laksefjorden Repparfjord.

To millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil årlig bli dumpet i fjorden, og driften er ventet å vare i 20 år. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen, hver dag, rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre. Utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å kunne ta knekken på laksen i Repparfjordelva, ei av Norges beste lakseelver. 

Det har tidligere vært gruvedrift ved Repparfjord, med fjorddumping av gruveavfallet, om enn i langt mindre målestokk enn det som planlegges nå. Derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil kunne bli. Fangststatistikk viser en markant nedgang i laksebestanden ved forrige gruveutslipp (1972-1978). Først 13 år etter gruvedriften var avsluttet økte bestanden igjen.

Havforskningsinstituttet har tidligere advart mot dumpingen av gruveslam i Repparfjord. «Gruveavgangen inneholder store mengder kopper vurdert ut ifra toksisitet på marine organismer, og deponeringen eller deponiet er på ingen måte så kontrollert som det tilsynelatende fremgår i søknad og kunngjøring», har Havforskningsinstituttet tidligere uttalt.

Dumping av gruveslam i Repparfjord vil ikke bare ødelegge for livet i fjorden, men også for livet på land. Den planlagte gruva ligger midt i reinbeitedistriktet Fiettar 22, og i flyttleia for reinbeitedistrikt 20 Fála. Begge reinbeitedistriktene har allerede fått arealbegrensninger, ødelagt bruksareal og trusler om nye inngrep i reinbeiteområder, samtidig som de har fått krav om reduksjon i reintallet for å tilpasse seg til det stadig skrumpende  «beitegrunnlaget».  

Kampen om Nussir-gruva har vart i snart ti år, og er på ingen måte over. I likhet med planene om dumping av gruveslam i Førdefjorden er dette et prosjekt Naturvernforbundet ikke kan godta. Vi vil derfor klage saken inn til Kongen i Statsråd, og Samerådet har tidligere varslet at de vil ta saken til retten. I tillegg er det varsla aksjoner dersom anleggsarbeidet blir satt i gang. Naturvernforbundet gir også full støtte til vår ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom, som har samla over 4000 underskrifter fra folk som har sagt seg villig til å delta i sivil ulydighetsaksjoner.

Naturvernforbundets landsstyret fordømmer på det sterkeste avgjørelsen fra Næringsdepartementet, og krever at regjeringen snur i saken.

Her kan du laste ned Naturvernforbundets landsstyres uttalelse: Fordømmer gruve-ja fra Næringsdepartementet