Forventer penger til flomsikring av Odda sentrum

I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Naturvernforbundet er skuffet over at klimatilpasning ikke blir omtalt, og at det ikke kommer tiltak for å hindre palmeoljedrivstoff på norske tanker. Samtidig ser vi positive signaler for nasjonalparker og tiltak mot marin forsøpling.

– En planlagt flomluke i elva Opo som skal sikre Odda sentrum vil trenge bevilgninger på rundt 100 millioner kroner. Naturvernforbundet forventer at regjeringen dekker dette, som er ansett som en realistisk og tilfredsstillende løsning for å redde elva fra en svært ødeleggende kraftutbygging, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Forventer flom

Det er også planer om flomsikring flere steder, blant annet på Voss. Med de klimaendringene vi observerer er det ingen grunn til å tro at det blir færre flomhendelser i årene som kommer. Budsjettet burde ha inneholdt klare signaler om at disse midlene blir å finne på neste års budsjett.

De siste dagenes flomsituasjon på Østlandet har aktualisert behovet for mer midler til klimatilpasning. Derfor er det skuffende at Regjeringen ikke finner mer midler til dette i revidert nasjonalbudsjett. Det mener Naturvernforbundet, som har siste års flomhendelser friskt i minnet.

Midler mot søppel

Innsatsen mot marin forsøpling økes med 133 millioner kroner. Disse midlene skal gå til bistandsprogrammet mot marin forsøpling, og finansiere tiltak i andre land. «Regjeringen vil ta globalt initiativ for å styrke innsatsen rettet mot avfallshåndtering i utviklingsland», heter det i proposisjonen.
– Dette er svært positivt. Samtidig må vi ikke glemme at vi også har store problemer med plastforurensning her hjemme, som vi også må ta tak i. Her kreves et krafttak over hele verden, og vi må også være med, sier Lundberg.

Nasjonalparkopptrapping

Det gis noe mer midler til gjennomføring av nasjonalparkplanen, 19,2 millioner kroner. Disse skal stort sett gå til gjennomføring av allerede vedtatte tiltak, men Naturvernforbundet hadde gjerne sett en ytterligere opptrapping.
– Vi forventer at Lofotodden nasjonalpark snarest blir vedtatt. I tillegg må det startes en prosess for å etablere nasjonalpark ved Prekestolen i Rogaland og i Østmarka i Oslo og Akershus, sier Lundberg.

– Press ut palmeoljen!

Bruken av palmeoljebasert biodrivstoff har økt kraftig, noe som gir økt avskoging i verdens regnskoger. Dette bidrar både til redusert opptak av klimagasser, naturødeleggelser og reduserte priser på fossilt drivstoff.
– Vi krever at Stortinget kommer med tiltak som reduserer mengden palmeoljebasert drivstoff på norske bensin- og dieseltanker. Palmeolje er en feilslått løsning på utslippsproblemene i transportsektoren, sier Lundberg.