Politikerne må legge til rette for skifte

Skal det bli attraktivt for alle å delta i det grønne skiftet, trenger vi politikere som tilrettelegger for det. Som gjør det billig og enkelt å være miljøvennlig, og dyrt og vanskelig å forurense.

Vi trenger politikere som tar vare på naturen og ressursene våre, og stiller krav til både næringsliv, organisasjoner og folk om at de skal gjøre det samme. De må legge til rette for at samfunnet utnytter sine ressurser slik at de ikke kastes vekk, og ikke gir uønsket forurensning og forsøpling.

For det er slik at oljeindustrien forurenser masse. Både matkjedene, restauranter og vi forbrukere kaster mat. Fabrikker slipper ut miljøgifter, støv og klimagasser. Men ingen av disse aktørene har som hovedmål å forurense og ødelegge mest mulig. Tvert imot har mange aktører gjort mye for å begrense sin negative påvirkning på miljøet. Men virkningen hadde vært bedre hvis politikerne hadde vært konsekvente i å gjøre miljøvennlige valg enkle og billige, og miljøfiendtlige valg vanskelige og dyre, for alle aktører i samfunnet.


Stem på politikere som gjør det enklere å oppnå folks grønne drømmer!

Derfor har det innvirkning på miljøet hva du stemmer. Naturvernforbundets medlemsmagasin Natur & miljø har ved flere valg spurt partiene hva de vil prioritere på miljøfeltet, og du kan bruke vår guide til å finne det partiet du er mest enig med når det gjelder natur og miljø. Den nyeste testen, i forkant av stortingsvalget i 2017, er gjort våren 2017, og du finner den her.

Partier som vil gi store pengebeløp til natur- og miljøødeleggende transportprosjekter, som vil bygge ut restene av norsk elvenatur, som vil slippe oljeboringen fri, subsidiere oljeleting og ikke vil begrense fly- og biltrafikk ligger dårlig an i vår test. Samtidig trekker det opp om man vil bygge ut utslippsfri transport, satse på energisparing fremfor -utbygging, begrense oljevirksomheten, kutte letesubsidier og satse på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Vil de i tillegg begrense forurensning, kutte søppelmengder, bevare truet natur og gjøre miljøbevisste investeringer får de stjerne i margen fra oss. Godt valg!