Vår store dårlige samvittighet

Bilen er vår største, dårlige miljøsamvittighet. Alle vet at bilkjøring fører med seg miljøproblemer. Men hva kan vi gjøre med det?

Størst er problemet i byene, der store mengder biler gir opphopning av helseskadelig luftforurensning, akkurat der folk bor og ferdes. Men også i distriktene må vi se på bedre og mer miljøvennlige løsninger enn bensin- og dieselbiler, på grunn av klimagassutslipp og energibruk.

Hva er problemene med bilen?
Biler krever veier. Mye sårbar natur er ødelagt på grunn av veibygging, og stadig flere og større veier planlegges. I tillegg går bilen går på oljebasert drivstoff, bare 3,7 prosent av bilene i Norge er så langt nullutslippsbiler. Slitasje fra bildekk og veimaling er den største kjente kilden til mikroplast i havet.

Bilen bidrar også til at det vi trenger (butikker, skoler, arbeidsplasser, offentlige tjenester) kan bygges lenger unna der folk bor. Dermed blir det enda mer bilkjøring.

Diesel- og bensinbiler er også svært lite energieffektive. Mellom 15 og 30 prosent av energien i drivstoffet brukes til å få bilen fremover. I elektriske biler brukes hele 80 prosent av energien til fremdrift. Så selv om elbilen ikke løser alle miljøproblemer knyttet til bilbruk, er den et langt bedre alternativ enn bensin- og dieselbiler.

I byer og tettsteder er det enda flere problemer som viser seg. Bilen tar mye plass. Mange tettsteder og byer er omformet til asfaltørken for å gi parkeringsplasser til biler. Bilen forurenser og skader vår helse. Utslipp av NOx og svevestøv fører årlig til rundt ti ganger flere dødsfall i Norge enn trafikkulykker. Bilen ødelegger dekket på veiene, noe som frigjør store mengder helseskadelig asfaltstøv. I tillegg begrenser bilene andre trafikanters bevegelsesfrihet. Det blir farlig å leke ute, utrygge skoleveier og forurenset luft.

Så hva skal vi gjøre da?
– Kjør mindre! Det eneste tiltaket som begrenser alle problemene ved bilen er å kjøre mindre. Folk flest må kutte unødvendig kjøring. Samtidig må politikere og næringsliv legge til rette for at folk skal få utført sine oppgaver med mindre bilbruk.

– Sykkel og kollektivtrafikk er gode alternativer, spesielt i byer og tettsteder. Sykkelveier og kollektivtilbud må bygges videre ut.

– Til kjøring som ikke kan erstattes av kollektivtrafikk, sykkel eller gange må man satse på nullutslippsbiler.  

– Planleggingen av byer og tettsteder må skje på en måte som minsker behovet for bil. Motorveier og store kjøpesenterområder øker bilbehovet. Butikk- og skolestruktur må være slik at folk kan leve effektivt uten bil. Arbeidsplasser må lokaliseres slik at man enkelt kan reise kollektivt dit.

– Større områder må gjøres bilfrie i bysentrum, rundt skoler og idrettsanlegg og i boligområder.

STATISTIKK
– 67 prosent av alle reiser foretas med bil.

– Transport står for 35 prosent av norske husholdningers utslipp.

– Det har blitt over 20 prosent flere registrerte personbiler i Norge siden 2008.