Vil ikke ha vindkraftanlegg på Laksefjordvidda

I et brev ber Naturvernforbundet NVE om å avslå søknaden Grenselandet AS har sendt for å få bygge over 200 vindturbiner på Laksefjordvidda i Finnmark. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok i november 2019 en søknad fra Grenselandet AS som ønsker konsesjon til å bygge vindkraftanlegg i Tana og Lebesby kommuner i Finnmark. 

Naturvernforbundet forventer at NVE avslår søknaden med begrunnelse av at området er uegnet for vindkraftindustri av hensyn til naturmangfold, reindrifta, samisk kulturlandskap og for å bevare et av de største inngrepsfrie naturområdene i Norge.

– Det er utenkelig at NVE skal gi konsesjon til Davvi vindkraftanlegg, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Her er så sjeldne arter som snøugle og fjellrev og området er viktig for reindrifta. En utbygging vil omgjøre naturen her til et industriområde.    

Området er ekskludert i nasjonal ramme for vindkraft
Planområdet til Davvi vindkraftverk ligger på Laksefjordvidda, et av Norges største områder uten større inngrep (INON-områder). Denne arktiske naturen er uforstyrret av industri og bebyggelse, og det er svært få slike områder igjen i Norge. Fjellrev, snøugle og en rekke andre arter bruker området, flere av dem rødlistede.

Miljødirektoratet har pekt ut området der Davvi vindkraftanlegg planlegges som uegnet for vindkraftutbygging i arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft. Det står i rapporten: 

«Laksefjordvidda sør i analyseområdet er et svært stort sammenhengende naturareal. Området har stor verdi for friluftsliv. Laksefjordvidda henger sammen med naturområder i Finland og utgjør deler av det som trolig er de aller største naturområdene med urørt preg i hele Skandinavia. Slike svært store områder vurderes å ha en egenverdi ved siden av de mer påvisbare miljøkvalitetene.

Videre skriver Miljødirektoratet at vindkraftutbygging ikke er forenlig med å bevare urørt preg i et naturområde og at påvirkningen må regnes som «svært stor». 

Og i rapporten om reindriftsvurderinger utarbeidet i forbindelse med nasjonal ramme skriver fylkesmannen om utredningsområde 41 der Davvi er omsøkt: 

«Distriktenes årstidsbeite arealer med minimumsbeiter og særverdiområder tilsier at dette har svært stor verdi for reindriftsinteressene. Etablering av et vindkraftverk vil kunne sterkt forringe
reindriftsinteressene i analyseområdet, fordi det vil beslaglegge viktige beiteland. Vindkraftverk i analyseområdet vil dermed få svært store negative konsekvenser for reindriftsinteresse
»

Naturvernforbundet forventer at hensyn til natur, friluftsliv og reindrifta komme først, og at NVE sier nei til planene om Davvi vindkraftanlegg.  

De berørte områdene i Lebesby og Tana kommuner er svært viktig for vårt samiske urfolk. Det hellige fjellet Rásttigáisá ligger i umiddelbar nærhet til planområdet for vindkraftverket, og utbygging vil være svært negativt for reinbeiteressurser og trekk- og flyttveier.

Søknaden bør få tidlig avslag
Videre skriver Naturvernforbundet i vårt brev til NVE at vi forventer at når det reviderte konsesjonssystemet for vindkraft på land kommer på plass, så vil søknader om utbygging i særlig sårbare og klart uegnede områder kunne avslås gjennom tidlig avslag. 

– Tidlig avslag i utbyggingsprosesser vil spare både utbygger og berørte aktører for en ressurskrevende konsesjonsprosess, sier Lundberg. 

Kontakt: 
Leif Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark: 92246604 / leifwasskog@gmail.com 
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet: 91331729 / sal@naturvernforbundet.no

Les mer:

Brev sendt NVE om Davvi 12.april 2020

Natur- og friluftsorganisasjonenes innspill til Olje- og energidepartementet om behov for gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraftutbygging.

Nasjonal ramme for vindkraft Kart over harde og myke eksklusjoner

Artikkel om Davvi i Naturvernforbundets magasin Natur og miljø

Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Nasjonal ramme for vindkraft på land. Reindriftsvurderinger av analyseområder som berører samisk reindrift