Miljøbevegelsen dropper oljehøring i protest

Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond går hardt ut mot høringsprosessene i oljeforvaltningen, som de kaller et spill for galleriet.

Nå krever de at miljøfaglige innspill blir lyttet til. I mellomtiden avstår miljøorganisasjonene fra å sende inn sine kommentarer om forslag til utlysning av nye oljeblokker gjennom 25. konsesjonsrunde.

– Norge ønsker å gi inntrykk av en kunnskapsbasert, helhetlig og bærekraftig forvaltning av norsk oljevirksomhet hvor ulike hensyn er ivaretatt. Dessverre kan det virke som at disse innspillsrundene kun er et spill for galleriet. Det er noe alvorlig galt med systemet vårt når OED kan sitte og kategorisk avfeie all miljøfaglig kunnskap, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Kritikk fra RIksrevisjonen

I 2019 publiserte Riksrevisjonen sin “undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene”. Riksrevisjonens gjennomgang av forslag til utlysning og faktisk utlyste blokker i perioden 2012–2018 viste at Olje- og energidepartementet ikke har gjort noen endringer i utlysningen som følge av høringsrundene. Nå krever miljøorganisasjonene at også miljøfaglige innspill blir lyttet til.

Til Riksrevisjonen begrunnet OED at de sjeldent gjør endringer i utlysningen, fordi «høringsinnspillene faller utenfor mandatet for høringen om ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt».

– Vi mener det er særdeles problematisk at man i høringsprosessene kun ber om «ny, vesentlig informasjon». Dette innebærer at tidligere frarådinger av arealåpning og -tildeling i spesielt sårbare områder ikke kan gjentas til vurdering, til tross for at alvorlige advarsler av hensyn til miljøet fremdeles kan være relevante, sier Therese Hugstmyr Woie leder i Natur og Ungdom.

Ignorerer kunnskap

I forslaget til utlysning av 25. konsesjonsrunde, som har høringsfrist 26. august, er det flere oljeblokker innenfor den sørlige delen av iskantsonen. I juni ble forvaltningsplanen vedtatt i strid med de miljøfaglige anbefalingene som anbefalte å verne også den sørlige delen av iskantsonen. Dermed kan OED se bort fra eventuelle frarådinger om oljeboring innenfor iskantsonen i 25. konsesjonsrunde, fordi denne kunnskapen allerede er kjent.

– Selv om regjeringen valgte å ignorere denne kunnskapen i sitt politiske kompromiss, er uansett naturverdiene i hele den faglige iskantsonen viktige, sårbare og truet. Dette må legge føringer for oljepolitikken, konstaterer Lundberg.

Miljøorganisasjonene krever nå at all tilgjengelig kunnskap tas med i vurderingene til 25. konsesjonsrunde. De mener det er begrenset hvor mye ny kunnskap og forskning som kan ha fremkommet siden forvaltningsplanen ble vedtatt i juni og høringsfristen nå i august.

– Overser klimakrisen

– Regjeringen burde av hensyn til klimakrisen stanse tildelingen av nye oljelisenser. Skal vi begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader har vi med dagens utslipp av klimagasser under 12 år igjen av karbonbudsjettet 1,5-gradersmålet gir. At departementet bare ber om ny kunnskap betyr at de vil overse dette faktumet, noe som er både absurd og skremmende, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Riksrevisjonens undersøkelse kom det frem at OED bruker et privat konsulentselskap til å vurdere høringsinnspillene som går på klima, natur og miljø. Klima- og miljødepartementet påpekte til Riksrevisjonen at det ville vært mer naturlig at det var miljøetatene som gjorde denne vurderingsjobben, men Klima- og miljødepartementet var ikke engang klar over at OED lager slike vurderinger. Miljøorganisasjonene kritiserer konsulentfirmaet DNV GL for å konsekvent avfeie også ny kunnskap og dokumentasjon fra de miljøfaglige etatene i høringsprosessene.

– Vurderingene fra DNV GL bærer preg av å være et bestillingsverk fra oppdragsgiver hvor også ny kunnskap og dokumentasjon blir systematisk og notorisk avfeid. Det er rett og slett uholdbart at våre uavhengige, miljøfaglige instanser legger ned et massivt arbeid for å komme med sine faglige innspill i høringsrundene, for deretter å bli avspist på denne måten, påpeker Ask Lundberg.

– På tide å endre systemet

Miljøorganisasjonene stiller spørsmål til hva som egentlig skal til for at miljøfaglig forskning i det hele tatt skal ha noe å si for beslutningen om å dele ut nye oljelisenser.

– Det er på tide å endre hele beslutningsprosessen i oljeforvaltningen. Høyre skryter av å være et kunnskapsparti, men det er lite som minner om dette når det kommer til oljenæringen. Når ikke engang forskningen fra våre fremste miljøfaglige etater blir lyttet til, hva skal da til for at et område får være i fred for oljevirksomhet? Hva slags kunnskap er vesentlig nok for regjeringen, foruten arbeidsplasser og inntekt? spør Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.08.2020