Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

Energieffektivisering

Det finst ikkje ei enkelt løysing, verken på dei globale klimautfordringane eller på dei regionale kraftforsyningsutfordringane i Midt-Noreg. Det som liknar mest på ei løysing er likevel energieffektivisering.

Det å nytte energi meir effektivt, og dermed spare energi, er det viktigaste grepet verda kan ta for å løyse klimautfordringane. Ein negawatt, altså den watten som blir spart, er den mest miljøvennlege energien. Det blir mindre viktig å byggje ut ny energiproduksjon, og det blir ikkje nødvendig å byggje overføringslinjer. Det einaste problemet ser ut til å vere at energieffektivisering er usynleg, for det er vel difor staten gir mykje høgare støtte til å byggje ut ny kraft enn til å spare den same kraftmengda?

Nyheter

Solfanger 3

Naturvernforbundet vil ikke ha dispensasjon for mobile gasskraftverk

06.02.2011

De mobile gasskraftverkene har siden de sto ferdig i 2008 ikke vært i drift, og slik må det fortsette. Naturvernforbundet mener at Statnetts søknader ikke må godkjennes, og at de mobile gasskraftverkene ikke må igangsettes. De mobile gasskraftverkene vil øke Norges klimagassutslipp i en tid hvor de må kuttes drastisk.

Kraftlinje
Kolera betre enn pest?

Naturvernforbundet vil ikkje ha 420 kV på høgfjellet i Ørsta

05.02.2011

Som lokallag av Noregs Naturvernforbund skulle det prinsipielle synet til Naturvernforbundet i Ørsta og Volda på 420kV-lina mellom Ørskog og Fardal vere godt kjend for NVE og Statnett. Samstundes veit me at detaljplanlegginga for dei ulike traséalternativa er i full gang. Vi vil difor komme med eit innspel om ei strekning i vårt nærområde som vi er sterkt uroa over.

Lundeelva mot kjosnesfjorden jolster

Kvite sertifikat er viktigare enn grøne

05.02.2011

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til lovforslaget om ei norsk-svensk elsertifikatordning, "grøne sertifikat". Naturvernforbundet sine to hovudkrav er at vasskraft som hovudregel ikkje bør få grøne sertifikat, og at det må innførast elsertifikat for energieffektivisering og energisparing, "kvite sertifikat".

Viser fra 21 til 24 av totalt 28 artikler