Du er her:


Foto: Kåre Olerud

Fiskeoppdrett

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vedtok ei skjerping av arbeidet med fiskeoppdrett i arbeidsprogrammet for 2010.

Oppdrett har miljøutfordringar i alle retningar: Omsynet til villaksen, fangst til fôr og anna, strandsoneinngrep, forureining og sjukdomssmitte. Naturvernforbundet ønskjer å vere saklege og kritiske i høve oppdrettsnæringa, men slik miljøutfordringane no tårnar seg opp, er ho ikkje ei næring som kan halde fram å auke oppdrettsvoluma så raskt som ho har gjort til no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet seier nei til oppdrettsendringar ved Gjermundnesholmane

Naturvernforbundet seier nei til oppdrettsendringar ved Gjermundnesholmane

09.04.2010:

Naturvernforbundet i Vestnes har blitt bede om å uttale seg til ein søknad om endring av ein oppdrettskonsesjon ved Gjermundnesholmane. Føremålet er å endre art frå torsk til laks, aure og regnbogeaure med maksimal biomasse på 2340 tonn. Naturvernforbundet meiner i si fråsegn at det er meir enn nok fiskeoppdrett i Vestnes, og elles i Møre og Romsdal, og ynskjer ikkje enno ein "ny" konsesjon. Bakgrunnen for dette er dei mange miljømessige, samfunnsøkonomiske og kulturelle problema som er knytt til oppdrettsnæringa.

Viser fra 37 til 40 av totalt 50 artikler