Du er her:

Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet klager på gaupejakt i Midt-Norge

Naturvernforbundet klager på gaupejakt i Midt-Norge

14.12.2009:

Naturvernforbundets fylkeslag i Midt-Norge klager vedtaket i Rovviltnemnda om gaupekvote for 2010 inn for Miljøverndepartementet. Naturvernforbundet mener på faglig grunnlag at det er satt for høy totalkvote og hunndyrkvote i flere av kvotejaktområdene.

Verma kraftverk: Naturvernforbundet krev utgreiing av alternativ inntaksløysing

Verma kraftverk: Naturvernforbundet krev utgreiing av alternativ inntaksløysing

08.12.2009:

Den seinare tida har stortingsrepresentantane frå Møre og Romsdal vore høgt på banen for å løyse opp vassdragsvernet som er bygd opp i Noreg over dei siste tiåra, og dessutan slå nye kilar inn i Romsdalen landskapsvernområde som heller burde ha vore større enn mindre. Dette kan ikkje Naturvernforbundet sitte stille og berre sjå på. No kjem eit alternativt forslag til inntak som innspel til NVE.

Strandsonepolitikken i Vestnes

Strandsonepolitikken i Vestnes

01.12.2009:

Naturvernforbundet i Vestnes har skrevet brev til Miljøverndepartementet om strandsonepolitikken i Vestnes kommune. Bakgrunnen er at departementet har forslått nye planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Naturvernforbundet ber i brevet om at Vestnes kommune blir plassert i riktig kategori i forhold til presset på gjenværende strandsone i kommunen.

Naturvernforbundet med klage på oppdrettsdispensasjon i Gjemnes

Naturvernforbundet med klage på oppdrettsdispensasjon i Gjemnes

20.10.2009:

Gjemnes kommune har vedtatt å gi dispensasjon frå kommuneplanen, slik at eit område i sjøen ved Jelkremneset som i dag er vedtatt til føremål NFFF (natur og friluftsliv) skal kunne nyttast til oppdrettsnæring i staden. Naturvernforbundet er både forundra og forarga over vedtaket.

Viser fra 33 til 36 av totalt 295 artikler