Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Bordalselva i Molde. Foto: Naturvernforbundet

Bordalselva i Molde: Naturvernforbundet klagar på utbygging

Naturvernforbundet klagar på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til utbygging av Bordalselva.

Det er viktige naturverdiar som kan gå tapt som følgje av ei utbygging av Bordalselva.

Naturvernforbundet meiner dei undersøkingane som er gjort i forkant av konsesjonsvedtaket ikkje oppfyller krava i naturmangfaldloven.

Dessutan meiner Naturvernforbundet at NVE ikkje har teke omsyn til dei opplysningane om naturmangfald som faktisk har kome fram i konsesjonssaken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.06.2018