Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Lundeelva mot kjosnesfjorden jolster

Kvite sertifikat er viktigare enn grøne

05.02.2011 | Sist oppdatert: 13.09.2015

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til lovforslaget om ei norsk-svensk elsertifikatordning, "grøne sertifikat". Naturvernforbundet sine to hovudkrav er at vasskraft som hovudregel ikkje bør få grøne sertifikat, og at det må innførast elsertifikat for energieffektivisering og energisparing, "kvite sertifikat".

Naturvernforbundet med kritiske merknader til planane om vindkraftverk på Skardsøya og Ertvågøya

Naturvernforbundet med kritiske merknader til planane om vindkraftverk på Skardsøya og Ertvågøya

03.07.2009:

Agder Energi har meldt at dei ønskjer å søke om konsesjon for vindkraftverk både aust på Ertvågøya og på Skardsøya i Aure kommune. Slik den nye naturmangfaldlova legg opp til er det viktig at utbyggar syter for at kjennskapen til naturgrunnlaget er tilstrekkeleg til at ein veit kva som vil bli påverka og om påverkinga kan reknast å vere akseptabel. Naturvernforbundet peikar i si fråsegn til NVE på fleire tilhøve som det er viktig å få utgreidd skikkeleg, særleg trugsmålet mot det biologiske krabbefeltet på Skardsøya.

Naturvernforbundet ber om grundige utgreiingar for Rognskog vindkraftverk

Naturvernforbundet ber om grundige utgreiingar for Rognskog vindkraftverk

01.07.2009:

Agder Energi har meldt at dei ønskjer å søke om konsesjon for Rognskog vindkraftverk på fjellet mellom Halsa og Surnadal kommuner. Slik den nye naturmangfaldlova legg opp til er det viktig at utbyggar syter for at kjennskapen til naturgrunnlaget er tilstrekkeleg til at ein veit kva som vil bli påverka og om påverkinga kan reknast å vere akseptabel. Naturvernforbundet peikar på fleire tilhøve som det er viktig å få utgreidd skikkeleg.

Viser fra 21 til 24 av totalt 71 artikler