Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet ber om grundige utgreiingar for Rognskog vindkraftverk

Naturvernforbundet ber om grundige utgreiingar for Rognskog vindkraftverk

01.07.2009:

Agder Energi har meldt at dei ønskjer å søke om konsesjon for Rognskog vindkraftverk på fjellet mellom Halsa og Surnadal kommuner. Slik den nye naturmangfaldlova legg opp til er det viktig at utbyggar syter for at kjennskapen til naturgrunnlaget er tilstrekkeleg til at ein veit kva som vil bli påverka og om påverkinga kan reknast å vere akseptabel. Naturvernforbundet peikar på fleire tilhøve som det er viktig å få utgreidd skikkeleg.

Fråsegn til handlingsplanen for Energiregion Møre

Fråsegn til handlingsplanen for Energiregion Møre

03.01.2009:

Naturvernforbundet har fått høve til å gi uttale til den nye strategiske handlingsplanen til Energiregion Møre. Det ligg også føre eit dokument med tittelen "Status og mulegheiter". Naturvernforbundet er svært kritiske til forslaget.

Vindkraftutbyggingen må planlegges bedre!

Vindkraftutbyggingen må planlegges bedre!

07.09.2008:

At Norge har uendelig med villmark er en myte. Av de opprinnelige norske villmarksområdene er det knappe 12 prosent igjen. - Det er bit for bit-utbyggingen som ødelegger norsk natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 29 til 32 av totalt 76 artikler