Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet ber Enoksen utgreie energisparing

Naturvernforbundet ber Enoksen utgreie energisparing

10.08.2006:

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har saman med fylkeslaga i Nord- og Sør-Trøndelag laga eit utkast til ein rapport for løysing av den anstrengte kraftforsyningssituasjonen i regionen i åra framover. No ber Naturvernforbundet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om å innarbeide denne rapporten i sine forslag til Stortinget.

Naturvernforbundet seier førebels nei til Havsul

Naturvernforbundet seier førebels nei til Havsul

22.05.2006:

Naturvernforbundet ser på konsekvensutgreiinga for Havsul I, II og IV som klarleggande: Manglande samla plan for vindmølleutbygging og manglande forsking på verknader på fugl gjer at utbygging ikkje kan finne stad. Forsking kan føre til at utbygging på eit seinare tidspunkt kanskje kan vere mogleg, tilpassa resultat av ny forsking, men denne moglegheita vil bli øydelagt om det blir bygd ut no.

Viser fra 41 til 44 av totalt 71 artikler