Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet oppmodar Møre og Romsdal fylke om å ta grep i vindkraftdebatten

Naturvernforbundet oppmodar Møre og Romsdal fylke om å ta grep i vindkraftdebatten

18.09.2006:

Møre og Romsdal fylke må snøggast råd varsle oppstart i arbeidet med ein fylkesdelplan for vindkraft i fylket vårt. Samstundes må fylket be NVE om å "fryse" konsesjonsbehandlinga for vindkraftanlegga til fylkesdelplanen er på plass. Dette er nødvendig for å sikre at ei eventuell utbygging av vindkraft i Møre og Romsdal blir gjort på dei rette stadane med så små miljøkonsekvensar som råd.

Naturvernforbundet ber Enoksen utgreie energisparing

Naturvernforbundet ber Enoksen utgreie energisparing

10.08.2006:

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har saman med fylkeslaga i Nord- og Sør-Trøndelag laga eit utkast til ein rapport for løysing av den anstrengte kraftforsyningssituasjonen i regionen i åra framover. No ber Naturvernforbundet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om å innarbeide denne rapporten i sine forslag til Stortinget.

Viser fra 45 til 48 av totalt 77 artikler