Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet seier førebels nei til Havsul

Naturvernforbundet seier førebels nei til Havsul

22.05.2006:

Naturvernforbundet ser på konsekvensutgreiinga for Havsul I, II og IV som klarleggande: Manglande samla plan for vindmølleutbygging og manglande forsking på verknader på fugl gjer at utbygging ikkje kan finne stad. Forsking kan føre til at utbygging på eit seinare tidspunkt kanskje kan vere mogleg, tilpassa resultat av ny forsking, men denne moglegheita vil bli øydelagt om det blir bygd ut no.

Er mobile gasskraftverk lovleg?

Er mobile gasskraftverk lovleg?

22.05.2006:

Er mobile gasskraftverk i strid med EØS-avtala? Dette spørsmålet frå Naturvernforbundet må olje- og energiminister Odd Roger Enoksen svare på.

Viser fra 49 til 52 av totalt 77 artikler