Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Sjøfuglane stopper vindmøller

Sjøfuglane stopper vindmøller

27.04.2006:

Naturvernsaken står sterkare enn på mange år i fylket vårt. Det merkar vi i Naturvernforbundet, og det merkar vi på dei mange som organiserer seg i ulike lokale grupper knytt til vindkraft langs Mørekysten. Utgangspunktet er litt forskjellig, men det er veldig bra at engasjementet for kystnaturen no er så høg. I desse dagar er nemleg eit framlegg til verneplan for sjøfugl på høyring.

Naturvernforbundet vil ikkje ha Haugshornet vindpark

Naturvernforbundet vil ikkje ha Haugshornet vindpark

10.04.2006:

Naturvernforbundet konkluderer med at inngrepet som Haugshornet vindpark representerer vil ha for alvorlege konsekvensar til at det kan gjennomførast. Naturvernforbundet meiner dessutan at det er nødvendig å få utarbeidd fylkesvis vurdering av kva areal som skal vere fri for denne typen inngrep, og antar at området mellom Stad og Runde sannsynlegvis vil kome ut som vindmøllefri strekning.

- Sjøfuglvern må omfatte områder i sjøen

- Sjøfuglvern må omfatte områder i sjøen

08.04.2006:

Forslag til verneplan i Møre og Romsdal fylke for hekkende sjøfugl er ute på høring. - Et selvfølgelig krav er at verneplanen omfatter nærliggende sjøareal til hekkeplassene. Videre må det ikke åpnes for taretråling i verneområdene, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 53 til 56 av totalt 77 artikler