Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet om fylkesvise planar for vindkraft: Godt forslag frå regjeringa

Naturvernforbundet om fylkesvise planar for vindkraft: Godt forslag frå regjeringa

02.01.2006:

- Naturvernforbundet meiner det er nødvendig med vidare utvikling av fornybare energikjelder, men det må stillast same strenge krav til natur- og miljøhensyn i slike saker som i andre utbyggingssaker, seier leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. - Det at Møre og Romsdal fylke før jul vedtok å ikkje lage fylkesdelplan for vindkraft viser berre at alle festtalane om einskapsfylket som regional utviklingsaktør er tomprat.

Auka kraftforbruk - kva er alternativa?

Auka kraftforbruk - kva er alternativa?

01.01.2006:

Kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett kan fortelje at kraftforbruket i Noreg dei siste 10 åra har auka med 10 TWh. Ei auke tilsvarande 3 Kårstøgasskraftverk eller 2200 vindmøller. Kva gjer vi med det? Politikarane i Møre og Romsdal har i lang tid svara: Bygg gasskraftverk. Finst det andre svar? Naturvernforbundet vil gjerne peike på nokre alternativ.

Viser fra 61 til 64 av totalt 77 artikler