Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Lang liste med krav til Havsul-utgreiingar

Lang liste med krav til Havsul-utgreiingar

04.04.2005:

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ønskjer primært ein plan for vindkraftutbyggingar før Havsul blir behandla vidare. Elles presenterer leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden ei lang liste med utgreiingskrav.

Havsul må vente på regional plan

Havsul må vente på regional plan

18.03.2005:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn vil ikkje kunne gå inn for utbygging av Havsul-prosjektet slik det føreligg i meldingane. I Fylkesdelplan for strand- og kystsona 2001-2004 for Møre og Romsdal vert det åtvara mot ei bit-for-bit forvalting av areal. Planen peikar på at ?føre-var-prinsippet? er ein garanti for berekraft, og prinsippet må alltid liggje til grunn for forvaltinga. - Naturvernforbundet ynskjer difor at prosjektet vert lagt på is til ein samla regional/ nasjonal plan for vindkraftutbygging er utarbeida, seier Astrid Buset i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Naturvernforbundet: Nei til vindpark i Fræna

Naturvernforbundet: Nei til vindpark i Fræna

17.03.2005:

Omsynet til dei mange naturverdiane gjør at Naturvernforbundet går mot planane om vindpark i Fræna. - Naturvernforbundet vil minne om at naturområde ikkje er fornybare ressursar, sjølv om vinden som bles forbi er det. Søknaden om vindpark kan ha gode målsetjingar, men lokaliseringa er i dette tilfellet feil, seier leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden

Viser fra 69 til 72 av totalt 77 artikler