Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet vil ikkje ha vindmøller på Flemsøya

Naturvernforbundet vil ikkje ha vindmøller på Flemsøya

17.03.2005:

Naturvernforbundet meiner planane om Haram vindkraftverk vil gi uakseptable store inngrep. - Vi vil rå frå å gi konsesjon til utbygging av vindmøller på Flemsøya. Ei vindkraftutbygging på Haramsøya bør reduserast i høve planane, seier leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden.

Vindmøller i hytt og pine?

Vindmøller i hytt og pine?

09.03.2005:

Naturvernforbundet har lenge arbeidd for å få til utbygging av nye fornybare energikjelder som vindkraft. Vi ønskjer at vindkraft i framtida skal ha ei viktig rolle i energiforsyninga i Europa. For at dette skal vere mogleg må vi planlegge utbygginga på ein måte som gjer at inngrepa ikkje blir for store.

Møre og Romsdal treng ein samla plan for vindkraft!

Møre og Romsdal treng ein samla plan for vindkraft!

28.02.2005:

I Møre og Romsdal ligg no sju vindkraftprosjekt til behandling. Dette gir fylket eit eineståande høve til å sjå vurderingane av desse prosjekta i samanheng. Naturvernforbundet krev difor at fylket no utarbeider ein plan for vindkraft som kan ligge til grunn for konsesjonsbehandlinga for dei enkelte søknadene som no er fremja.

Viser fra 73 til 76 av totalt 77 artikler