Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Sway_2_482_271(1)

Fornying av konsesjon for Havsul 1

04.09.2019 | Sist oppdatert: 08.03.2020

Naturvernforbundet er kritiske til prosessane rundt fornying av vindkraftkonsesjonar. Det er problematisk at NVE godtar større endringar i den opprinnelege konsesjonssøknaden, utan å ta inn over seg at Stortinget har vedtatt naturmangfoldloven etter at den opprinnelege konsesjonen blei gitt.

Viser fra 9 til 12 av totalt 77 artikler