• Si ja til stille natur

    Nei til mer skuterkjøring i norsk natur

Stille natur

"Jeg gikk en tur på stien, og hørte skogens … VROOM? I Norge har vi hittil klart å skjerme de mektige naturområdene våre for unødvendig kjøring med støyende motorkjøretøy. Regjeringen ønsker nå å gjøre fornøyelseskjøring med snøskutere lovlig, slik at 200 000-300 000 slike doninger etter hvert kan slippe løs i løyper spredt over hele Norge. Ulovlig villmannskjøring kommer i tillegg. Vi kan bare se langt etter fredelige områder vi har vært vant til å oppleve uten motorstøy og eksosutslipp. Det kan bli det det drøyeste inngrepet i norsk natur noen sinne, og vil trolig være umulig å reversere. Det er NÅ vi må si ifra!"

Gå rett til innsending av høringsuttalelse

Hvorfor stille natur?

Naturen rammes. Om vinteren er naturen spesielt sårbar. Fugle- og dyreliv går på sparebluss. Med begrenset næringstilgang er de avhengig av ro for å få i seg nok mat. Det siste de trenger er forstyrrelser som fører til økt behov for næring.
Snøskutere kommer seg enkelt inn i fjerntliggende områder hvor sårbart dyre- og fugleliv har fått være i fred vinterstid. Det kan fortrenge dyr og fugler fra de faste hvile- og beiteplassene, og virke negativt inn på kondisjon, reproduksjon og overlevelse.
Rype, skogsfugl, hare, rådyr, elg, villrein og fjellrev er blant artene som krever ekstra hensyn vinterstid. Kongeørn, jaktfalk, vandrefalk og fjellvåk trekker vekk fra reirplassene sine selv ved små forstyrrelser i etableringsperioden fra sent i februar til ut i mai.

Folk flest blir rammet. I Norge er skigåing i skog og fjell en rotfestet og bredt forankret kultur.  Det vi ser og det vi ikke hører er kvalitetene vi oppsøker. Sammen med gleden som følger av å bevege seg ute, for egen maskin, gir det et kjempeløft til folkehelsen, fysisk så vel som mentalt. Men skutertrafikk  fortrenger skiløpingen der den slipper til. Bare lyden av en snøskuter går en kilometer ut i hver retning. Det innebærer at arealene som påvirkes er enorme, det samme gjelder for antall berørte mennesker som foretrekker det helsebringende friluftslivet. Meningsmålingene taler sitt tydelige språk: 3 av 4 nordmenn ønsker ikke økt motorisert ferdsel i norsk natur.

Ulovlig kjøring rammer blindt. Der lovlig kjøring slippes løs, følger ulovlig kjøring etter.I flere fylker og mange kommuner melder politi og Statens naturoppsyn at den ulovlige kjøringen er helt ute av kontroll. Ulovlig kjøring rammer de sårbare områdene som tilrettelegging av løyper skulle skåne, og mest i områder som er lengst fra oppsyn og bebyggelse.
Med ulovlig kjøring følger også flere ulykker, fare for hærverk og fare for at flere vil ta seg til rette f eks i DNT-hytter.Fra Sverige vet vi også hvordan snøskutere blir misbrukt til ulovlig og bestialsk jakt.  Årlig rapporteres det om jerv, gaupe og ulv som jages over lange avstander før de påkjøres eller skytes ned. 
Stille natur er best – også for naturen.

Vi vet lite om områdene som rammes. I dag er lite av naturmangfoldet kartlagt, og mange kommuner vet ikke hvor vilt og skogsfugl holder til om vinteren. Hvordan skal man da kunne legge skuterløyper på en skånsom måte? Støy og forstyrrelser fra skutere kan gjøre uopprettelige skade på sårbar natur, og kommunene har lite midler til å undersøke ordentlig. Det kan bety at kommunepolitikere uten å vite det selv kan godkjenne uopprettelig naturødeleggelser. 

Hva kan jeg gjøre?

Bli hørt! Myndighetene må lytte til berørte parter før de innfører frislippet. Den 19. september går fristen ut for å gi svar til Miljødepartementets høringsbrev om spørsmålet. Et høringsbrev må gjerne være faglig og fylt med informasjon, men trenger ikke være skrevet av eksperter. Det viktigste er å fortelle hva du synes om prosjektet, og hvordan det vil ramme deg. Enten du er grunneier, har hytte på fjellet, er glad i uberørt natur, elsker en stille skitur i norsk utmark, eller alt på en gang, er du berettiget til å la din stemme bli hørt. For å gjøre det lettere for deg å sende høringssvar, har vi laget dette skjemaet. Forslaget fra klima- og miljødepartementet finner du her

Slik sender du inn høringsuttalelse:

Kopier teksten i skjemaet inn i et word-dokument og send høringssvaret til postmottak@kld.dep.no

eller send høringsuttalelsen direkte via vårt skjema nedenfor.

Del denne siden: