Du er her:

Rogalandsnaturen – et Norge i miniatyr

Rogaland har det meste og litt til: Sub-arktiske høyfjell, dype, og lange fjorder, barsk skjærgård mot Nordsjøen og milde, grønne øyer i Ryfylkebassenget. Legg også til lyngkledte lågheier, slettelandskapet på Jæren og varmekjær edellauvskog. Det ingen andre har, er de milelange sanddynestrendene på Jæren.

Har vi klart å forvalte disse naturverdiene på en god måte? Svaret må bli nei. Olje -og kraftfylket er entreprenørenes lekestue. Vi er størst på vannkraftutbygging, dårligst på jordvern, best på nydyrking av myrer og våtmarker, best på privatbilisme, dårligst på kollektivtransport og gode på nedbygging av strandsonen. Nå tar vi også mål av oss å bli landets fremst fylke for vindkraft.

Summen av denne  politikken er en massiv nedbygging av natur og ødeleggelse av arters leveområder. Naturvernforbundet i Rogaland har i flere tiår forsøkt å demme opp for utbyggingskreftene, men har bare i begrenset grad lykkes. Men vi gir oss aldri og fortsetter vår kamp for  å ta vare på Rogalandsnaturen.

I år er det internasjonalt Naturmangfoldår. Naturvernforbundet har flere prosjekter på gang. Følg med denne siden og du får vite mer. 

Noen fakta om Rogaland:

  • Folketallet i Rogaland har i løpet av de siste 50 åra økt fra 240 000 til 410 000 innbygere. Det er en økning på mer enn 70 prosent.
  • Andelen inngrepsfrie arealer (INON-områder) minker raskere i Rogaland enn i landet som helhet. I 2008 er ca 22 prosent av arealet inngrepsfritt.
  • Rogaland har 0,37 prosent villmark.
  • Kystllyngheiene i fylket er redusert med rundt 90 prosent de siste 100 åra.
  • 15 prosent av landarealet er vernet etter naturmangfoldloven. Bare 0,9 prosent av verneområdene ligger i låglandet der den biologiske produksjonen er størst.
  • 13 prosent av vassdragene i fylket er varig vernet mot kraftutbygging.
  • 507 arter som er registrert i Rogaland står oppført i den nasjonale rødlista over truete arter (2008). Av 507 arter er 132 arter kritisk eller sterkt trua. Ca 35 av artene hører til i jordbrukets kulturlandskap.

Solblom er taperen i et ekspansivt jordbruk
Solblom er taperen i et ekspansivt jordbruk. Fotograf: Audun Steinnes

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2010

Nyheter

Utstilling Vitenfabrikken

Se praktfulle naturfoto fra Rogaland!

Fotoutstillingen om naturmangfold i Rogaland ble første gang vist i Vitenfabrikken i Sandnes 24 september i 2009. Utstillingen som er laget i samarbeid med Biofoto Rogaland ble en stor suksess. I løpet av to måneder ble utstillingen besøkt av ca 15 000 personer.

Lakseforskningen på Ims i fare

30.10.2007:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ikke lenger penger til å drive forskningsstasjonen for villaks på Ims i Sandnes. Norges Naturvernforbund mener forskningen er viktigere enn noen gang og ber Stortinget om å bevilge tre millioner kroner slik at driften kan fortsette.

Gravemaskin i sjøfuglkoloni

Gravemaskin i sjøfuglkoloni

21.06.2006:

27. mars i år ble Plentingen og fem andre hekkeplassser for sjøfugl i Stavanger vernet av bystyret. To måneder seinere blir en dumper og en gravemaskin satt i land på Plentingen. Alle vet at mai er midt i sjøfuglenes hekkeperiode. Men havnesjef Bjørn Helgøy hadde glemt det. Gravemaskinen ble stanset 30. mai, men fikk lov til å fullføre arbeidet dagen etter. Nå har Naturvernforbundet, Stavanger kommune og havnevesenet blitt enige om at sjøfuglkoloniene må tas bedre vare på. Se også 18.05.2006.

Sjøfuglene rømmer Stavanger

Sjøfuglene rømmer Stavanger

18.05.2006:

Viktige hekkeplasser for sjøfugl i Stavanger er tømt for fugl. I fjor var det ingen hekkende sjøfugl på Plentingen ved Natvigs Minde. Litle Marøy sjøfuglreservat som i en årrekke har huset byens største måkekoloni, var nesten tom for hekkefugler i fjor. Mye tyder på at historien vil gjenta seg i år. Naturvernforbundet er bekymret og ber om tiltak.

Viser fra 13 til 16 av totalt 30 artikler