Du er her:

Rogalandsnaturen – et Norge i miniatyr

Rogaland har det meste og litt til: Sub-arktiske høyfjell, dype, og lange fjorder, barsk skjærgård mot Nordsjøen og milde, grønne øyer i Ryfylkebassenget. Legg også til lyngkledte lågheier, slettelandskapet på Jæren og varmekjær edellauvskog. Det ingen andre har, er de milelange sanddynestrendene på Jæren.

Har vi klart å forvalte disse naturverdiene på en god måte? Svaret må bli nei. Olje -og kraftfylket er entreprenørenes lekestue. Vi er størst på vannkraftutbygging, dårligst på jordvern, best på nydyrking av myrer og våtmarker, best på privatbilisme, dårligst på kollektivtransport og gode på nedbygging av strandsonen. Nå tar vi også mål av oss å bli landets fremst fylke for vindkraft.

Summen av denne  politikken er en massiv nedbygging av natur og ødeleggelse av arters leveområder. Naturvernforbundet i Rogaland har i flere tiår forsøkt å demme opp for utbyggingskreftene, men har bare i begrenset grad lykkes. Men vi gir oss aldri og fortsetter vår kamp for  å ta vare på Rogalandsnaturen.

I år er det internasjonalt Naturmangfoldår. Naturvernforbundet har flere prosjekter på gang. Følg med denne siden og du får vite mer. 

Noen fakta om Rogaland:

  • Folketallet i Rogaland har i løpet av de siste 50 åra økt fra 240 000 til 410 000 innbygere. Det er en økning på mer enn 70 prosent.
  • Andelen inngrepsfrie arealer (INON-områder) minker raskere i Rogaland enn i landet som helhet. I 2008 er ca 22 prosent av arealet inngrepsfritt.
  • Rogaland har 0,37 prosent villmark.
  • Kystllyngheiene i fylket er redusert med rundt 90 prosent de siste 100 åra.
  • 15 prosent av landarealet er vernet etter naturmangfoldloven. Bare 0,9 prosent av verneområdene ligger i låglandet der den biologiske produksjonen er størst.
  • 13 prosent av vassdragene i fylket er varig vernet mot kraftutbygging.
  • 507 arter som er registrert i Rogaland står oppført i den nasjonale rødlista over truete arter (2008). Av 507 arter er 132 arter kritisk eller sterkt trua. Ca 35 av artene hører til i jordbrukets kulturlandskap.

Solblom er taperen i et ekspansivt jordbruk
Solblom er taperen i et ekspansivt jordbruk. Fotograf: Audun Steinnes

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2010

Nyheter

Ønsker strengere rovdyrvern på Vestlandet og i Vest-Agder

Ønsker strengere rovdyrvern på Vestlandet og i Vest-Agder

13.03.2006:

Norges Naturvernforbund sendt uttalelse om utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 1. Denne regionen omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Forbundet ønsker et strengere vern av stasjonære og enslige individer av bjørn og ulv, og oppfordrer nemnda til å legge opp til yngling av jerv og gaupe i regionen. Videre understreker organisasjonen viktigheten av helhetlig bestandsforvaltning på tvers av regiongrensene.

Er industriel høsting av strandsnegler lovlig?

15.11.2005:

Et Rogalandsfirma har i år høstet 7 tonn med strandsnegler for eksport til Frankrike. Er slik høsting bærekraftig? Og kan omfattende uttak av snegler skje uten vurderinger av eventuelle skadevirkninger på bestanden og på andre dyr og fugler som holder til strandsonen? Hva Direktoratet for naturforvaltninger mener om saken kan du lese her.

Hubrobestanden under press

23.05.2005:

Egersund Granite som startet steinbrudd øst for Hellvik i 2002, planlegger allerede nå en betydelig utvidelse. Bruddet er etablert i et hekkeområde for hubro. Naturvernforbundet er sterkt bekymret for hubroens framtid i dette spesielle landskapet og ber om at det igangsettes en større undersøkelse for å få kartlagt hubrobestandens situasjon.

Foreslår taretråling i sjøfuglreservater

06.03.2005:

Direktoratet for naturforvaltning vil tillate taretråling i 12 sjøfuglreservater i Rogaland. Naturvernforbundet er redd taretråling kan ha negativ effekt på allerede hardt pressede sjøfuglbestander. Vi stiller flere betingelser til å godta taretråling, og mener dessuten at antallet tillatelser må reduseres fra 12 til 7 reservater.

Viser fra 17 til 20 av totalt 30 artikler