Du er her:

Listen viser hogst i 58 skoger med store naturverdier fra 1998 og frem til i dag. De 23 første er særlig alvorlige tilfeller. Dette er inngrep i unike skoger med nasjonale og internasjonale verneverdier. 16 saker er hogst i andre områder med store verneverdier. Vi har også tatt med ytterligere 19 eksempler på lovbrudd, rasering av storfuglleiker og andre hogster. Kilde: Norges Naturvernforbund.
Hogst i unike skoger

1. Trillemarka, Buskerud (1998)
Hogst av ca 1000 dekar urskogsnær furuskog. Norges eldste gran på 507 år hogd samtidig.

2. Rollagsfjell, Buskerud (1998)
Bekkekløft ved Sørset hogd. Mjuktjafs påvist. Grunneier informert av Fylkesmannen før hogst. Nasjonale verneverdier.

3. Skotjernfjell, Nannestad (1998)
Hogst i gammel naturskog med internasjonale verneverdier.

4. Hvalpåsen, Hole, Buskerud (2000)
Flatehogst etter registrering av internasjonale verneverdier.

5. Fimreiteåsen, Sogndal, Sogn og Fjordane (2000)
Hogst i skog med unike verdier.

6. Litlestøelva naturreservat, Nord-Trøndelag (2001)
Snauhogst på 50 mål i midlertidig fredet boreal regnskog i Nord-Trøndelag. Skogbruker dømt til ett års fengsel i høyesterett i 2005.

7. Landavatnet naturreservat, Rogaland (2001)
Hogst av 50 oretrær i naturreservat. Våtmarksområde, viktig hekke- og trekklokalitet for våtmarksfugl. Skogeier kjente til forbud mot hogst og ble dømt til å betale bot på 10 000 kroner i Høyesterett i 2002

8. Yttrismorki, Luster, Sogn og Fjordane (2002)
Hogst med helikoptertransport av unik verdifull furuskog. Verneverdiene kjent etter at en internasjonal soppkongress hadde kartlagt området. Svært gammel og grov verneverdig kalkfuruskog.

9. Trillemarka, Buskerud (2002)
Verneverdig skog med Levende Skog-standard og miljøsertifikat hogd.

10. Trillemarka, Vestbygda, Buskerud (2003)
Hogst innenfor område med velkjente verneverdier. Natur og Ungdom aksjonerte mot hogsten.

11. Trillemarka, Buskerud (2004)
Hogst av 70 kubikkmeter skog i nasjonalt verneverdig kjerneområde, foreslått vernet, grunneier godt informert gjennom verneprosess. Spesiell type sopp som vokser på osp utradert. Fylkesmannen trakk tilbake vederlag.

12. Austervefsna, Hattfjelldal (2004)
Hogst i område som skulle registreres. Klassifisert som skog med internasjonale verneverdier etterpå. Skogeier overhørte sterk appell om å vente med hogst.

13. Holmvassdalen, Grane, Nordland (2004)
Hogst i skog med unike verdier.

14. Grane, Nordland (2005)
Flatehogst i de vernede nøkkelbiotopene Lille Hjortskardelva øst og Lille Hjortskardelva vest. Områdene er beskrevet som "ikke-hogst" i grunneier Statskogs egen rapport. Flere truede plantearter.

15. Kystregnskog, Nord-Trøndelag (2005)
Fylkesskogsjefen i Nord-Trøndelag har tillatt hogst i unik kystregnskog med en rekke truede arter. Sabima og WWF krevde full stans i hogsten.

16. Sinern, Trillemarka, Buskerud (2005)
Flere tilfeller av hogst ved vannet Sinern, blant annet i nøkkelbiotop registrert i 1996.

17. Nedalselva, Sigdal, Buskerud (2006)
Stor bekkekløft med bl.a. rik mjuktjafsforekomst berørt. Hogd flere ganger de siste årene.

18. Bjørgo, Nord-Aurdal, Oppland (2006)
Stort sumpskogsområde med rik mjuktjafsforekomst hogd. Kjent siden tidlig på 1990-tallet.

19. Skallerudtjern, Øvre Eiker, Buskerud (2007)
Hogst i registrert viktig bekkekløft med alm- og lindeskog, osp, edle løvtrær.

20. Finsås, Snåsa, Nord-Trøndelag (2007)
Flatehogst i område med fredede orkideer, kjent av skogeier. Hugsten godkjent av Fylkesmannen og landbruksdirektør i ettertid.

21. Mørkvassjuvet, Nome, Telemark (2007)
Hogst i kjerneområde med nasjonale verneverdier.

22. Skamåne, Nord-Aurdal (2007)
Hogst i skog med nasjonale verneverdier. Grunneier informert om verdiene. En av landets største forekomster av lavarten mjuktjafs.

23. Gampedalen, Sigdal, Buskerud (2008)
Hogst i unikt område med internasjonale verneverdier. Høyproduktiv lavlandsskog. To rapporter fra biolog levert til grunneier, 58 rødlistearter vokser i området.

Hogst i andre verneverdige skoger

24. Barlindåsen, Hole, Buskerud (1998)
Høyproduktivt lavlandsområde hogd, til tross for at registreringsrapport med unike skogverdier ble sendt til grunneier.

25. Hallingdalen (1999)
Verneverdig skog. Førte til "Vikensaken", føljetong i Aftenposten som medførte at Viken Skog mista miljøsertifikatet sitt.

26. Bjørnsjøhelvete, Oslo (1999)
Hogst i område registrert av biologer fra Siste sjanse. Kun liten del av verdifullt naturskogsområde beskyttes som nøkkelbiotop, resten hogges.

27. Nidarå (2000)
Hogst av naturskog i biologisk viktige områder

28. Sundeelva, Nore og Uvdal (2001)
Snauhogst i foreslått verneområde. Sertifisert tømmer.

29. Verdal (2001)
Flatehogst i naturskogområde. Rødlistearter funnet på hogstflate.

30. Nord-Trøndelag (2002)
Fylkesjordsjef ødela viktig fugleområde. Verneverdig lokalitet. Hogst anmeldt av NOF for brudd på Viltloven.

31. Refsnes naturreservat, Østfold (2002)
Betydelig antall løvtrær i hugget i reservat mellom hytte og strand. Hogsten forsøk skjult ved tildekking med løv og jord. Lokal hytteeier bøtelagt med 25 000 kroner.

32. Holden, Lierne, Nord-Trøndelag (2002)
Hogst i internasjonalt verneverdig område. Verneverdier kjent i verneplan.

33. Vinterbro, Akershus (2005)
Hogst i høyproduktiv kystnær skog med stort artsmangfold, anbefalt vernet, skogeier avslo tilbud om frivillig vern. Naturvernforbundet aksjonerte.

34. Skåtøy skjærgårdspark, Kragerø, Telemark (2005)
Flatehogst og avskrelling av vegetasjon i et 100 meter langt belte i strandsonen. Flere hundre verneverdige trær, blant dem en rekke unike 150 år gamle mastefuruer fjernet. Flere fredete blomsterkolonier er utradert. Unikt skjærgårdshabitat. Kragerø kommune mener hogsten ikke er ulovlig.

35. Namsskogan, Nord-Trøndelag (2005)
Ulovlig hogst i verneskog med meldeplikt, velkjent tiurleik registrert i 1982 ødelagt.

36. Trillemarka, Buskerud (2006)
Rydding av setervoll og transport av tømmer i område grunneier selv ønsker å verne.

37. Straisbekken, Vest-Agder (2007)
Flatehogst i 150 meter av kantvegetasjon langs elva Otra. Viktig for sjøørret, insekter og fugl. Beskyttet av Vannressursloven. Anmeldt til politiet av Fylkesmannen.

38. Lillomarka, Oslo (2008)
Hogst i regionalt verneverdig område, stanset av Naturvernforbundet. Saken ikke avgjort.

39. Nordmarka, Oslo (2008)
Hogst i nøkkelbiotop for den truede arten lappkjuke. Rapport om stedet levert til skogeier og kommunen.

Andre eksempler

40. Glåmdalen (2000)
Flathogst

41. Leksvik, Nord-Trøndelag (2000)
Spurvehaukreir hogd. Kjent lokalitet, også av grunneier. Fulgt siden 70-tallet. Over 100 unger produsert. Ingen annen spurvehauklokalitet er fulgt over så lang tid. I løpet av de siste 20 årene er over 70 prosent av hønsehauklokalitetene i kommunen hogd.

42. Nidarå (2001)
Hogst ødela hegrekoloni.

43. Buskerud (2001)
Tiurleik jevnet med jorden.

44. Buskerud (2001)
Flatehogst i tiurområde.

45. Flere steder (2002)
Hønsehaukreir hogd i hele landet. NOF oppsummerer at 53 av 145 kjente hønsehaukreir er hogd siste 12 år.

46. Fjellsiden, Bergen (2002)
Middelalderskog i Fjellsiden ved Domkirken hugget av Bergen kommune. Hogst stanset av botaniker.

47. Saltdal (2002)
Ulovlig skogsbilvei. Bot på 30 000 kroner til grunneier.

48. Kongsberg (2004)
Hogst av en rekke tiurleiker.

49. Vardal Statskog (2004)
Hogst av tiurleik. Per Wegge og Jørund Rolstad avdekket brudd på Levende Skog.

50. Midt-Buskerud (2004)
13 kartfestede hønsehauklokaliteter redusert eller ødelagt.

51. Brunlanes, Vestfold (2004)
Ulovlig hogst i vernet kystskog.

52. Verdal (2004)
Hogst av storfuglleik. Kommunen har kart og informasjon.

53. Nevlunghavn, Vestfold (2005)
Ulovlig hugst av et hundretalls trær i gammel eikeskog. Utført av nabo, som ønsket utsikt mot havet.

54. Rambergbukta naturreservat, Østfold (2005)
Hogst langs sjøen i 60 - 70 meter langt område i naturreservat.

55. Buskerud, Telemark og Hedmark (2005)
73 prosent av de 222 registrerte leikplassene i Buskerud, Telemark og Hedmark ødelagt eller forringet de siste 20 årene.

56. Tronvik, Rogaland (2006)
Ulovlig hogst av umoden skog, stoppordre fra jordbrukssjef ignorert.

57. Tronvik, Rogaland (2006)
Ulovlig skogsbilvei, krevd fjernet med trussel om tvangsmulkt.

58. Langstranda, Rygge kommune, Østfold (2008)
Ulovlig hogst av bartrær i vernet friluftsområde. Anmeldt av Rygge kommune.

18. Bjørgo, Nord-Aurdal, Oppland. I 2006 ble et stort sumpskogområde med rik forekomst av sårbar lavart hogd. (Foto: Tom Hellik Hofton)

17. Nedalselva, Sigdal, Buskerud. I 2006 ble en stor artsrik bekkekløft hogd. (Foto: Tom Hellik Hofton)

23. Gampedalen, Sigdal, Buskerud. I 2008 bble det gjennomført hogst i et område med nasjonale og internasjonale verneverdier. 58 rødlistearter lever i området. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler