Du er her:

Fisket av sterkt truet kysttorsk økte i fjor, til tross for at bestanden befinner seg på et historisk lavt nivå. Havforskerne anbefaler null fangst.

Dagens høsting av kysttorsk nord for 62. breddegrad er ikke bærekraftig, slår Det internasjonale havforskningsinstituttet (ICES) fast. Siden 2004 har både det internasjonale og det norske havforskningsinstituttet anbefalt full stans i fisket av kysttorsk nord for 62. breddegrad. Det har ikke norske fiskerimyndigheter tatt hensyn til.

Ferske beregninger viser at det ble fisket nesten 26 000 tonn av bestanden som står oppført som sterkt truet på rødlista. I tillegg kommer det betydelige fritids- og turistfisket. Også i år har fiskerne fått grønt lys til å fortsette fisket på samme nivå. Nå frykter forskerne at bestanden vil bli ytterligere redusert.

Sterk nedgang
— Toktene vi har gjennomført viser en ganske sterk nedgang for kysttorsken desiste ti årene. På grunn av dårlig rekruttering forventer vi ytterligere nedgang i bestanden de nærmeste årene, sier forsker Erik Berg ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.

Fjorårets fangst økte med drøye ti prosent fra 2007. Siden 2004 har fangstene ligger på mellom 22 000 og 26 000 tonn. Det er bare en tredel av hva fangstene var på 1980-tallet. De siste tyve årene har kysttorsken opplevd en nedgang på mellom 50 og 80 prosent i populasjonen. I 1985 ble det fanget 75 000 tonn kysttorsk, hele 50 000 tonn mer enn fjorårets fangst.

Tror fisket kan økes på sikt
Berg mener at det er et potensiale for langt større uttak av kysttorsk, hvis man lar bestanden få noen år på seg.

— Hvis kysttorsken skal bort fra rødlista, må fisket reduseres betydelig. Da vil bestanden kunne vokse. Kysttorsken har et langt større potensial enn dagens nivå, sier Berg.

Fiskeri- og kystdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av året skal legge frem en plan for hvordan bestanden kan bygges opp igjen. Torsken er blant direktoratets prioriterte fiskeslag. For å begrense fisket ble det i 2005 innført noen reguleringer for å lette presset på bestanden. Man har forsøkt å forskyve fisket fra kysttorsk og over mot nordøstarktisk torsk.

— Det er lite trolig at dette er tilstrekkelig til å stoppe nedgangen i kysttorskbestanden, sier Berg.

Kysttorsken som prioritert art
Norges Naturvernforbund mener at kysttorsken bør bli en prioritert art og få en egen handlingsplan, i tråd med bestemmelsene i den nye naturmangfoldloven. Nå ber forbundet om strakstiltak for å dempe presset på rødlistefisken.

— Vi kan ikke fortsette å drive et så stort fiske. Vi ber om at fiskerimyndighetene iverksetter tiltak som begrenser trålernes muligheter til å ta kysttorsk. Det kan gjøres ved å stille krav til størrelse på båt og fiskeredskap. Samtidig må man si nei til torskeoppdrett, som utgjør en stor trussel mot kysttorsken, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Det er imidlertid ikke bare kysttorsken i nord som er truet. Både bestanden av nordsjøtorsk og skagerraktorsk er å finne på rødlista, begge som nær truet. Også de blir utsatt for et betydelig fiske.

— For å sikre torskebestandene i sør må man få på plass samme type tiltak der, sier Håpnes.

Dagens fiske av kysttorsk nord for 62. breddegrad er ikke bærekraftig, ifølge både det norske og det internasjonale havforskningsinstituttet. (Foto: Anna Yu/Istockphoto.com)

Kysttorsk nord for 62. breddegrad har opplevd en nedgang på mellom 50 og 80 prosent i populasjonen de siste 20 årene.(Illustrasjonsfoto: Peter Neuber/Istockphoto.com)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler