Du er her:

Fisket av sterkt truet kysttorsk økte i fjor, til tross for at bestanden befinner seg på et historisk lavt nivå. Havforskerne anbefaler null fangst.

Dagens høsting av kysttorsk nord for 62. breddegrad er ikke bærekraftig, slår Det internasjonale havforskningsinstituttet (ICES) fast. Siden 2004 har både det internasjonale og det norske havforskningsinstituttet anbefalt full stans i fisket av kysttorsk nord for 62. breddegrad. Det har ikke norske fiskerimyndigheter tatt hensyn til.

Ferske beregninger viser at det ble fisket nesten 26 000 tonn av bestanden som står oppført som sterkt truet på rødlista. I tillegg kommer det betydelige fritids- og turistfisket. Også i år har fiskerne fått grønt lys til å fortsette fisket på samme nivå. Nå frykter forskerne at bestanden vil bli ytterligere redusert.

Sterk nedgang
— Toktene vi har gjennomført viser en ganske sterk nedgang for kysttorsken desiste ti årene. På grunn av dårlig rekruttering forventer vi ytterligere nedgang i bestanden de nærmeste årene, sier forsker Erik Berg ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.

Fjorårets fangst økte med drøye ti prosent fra 2007. Siden 2004 har fangstene ligger på mellom 22 000 og 26 000 tonn. Det er bare en tredel av hva fangstene var på 1980-tallet. De siste tyve årene har kysttorsken opplevd en nedgang på mellom 50 og 80 prosent i populasjonen. I 1985 ble det fanget 75 000 tonn kysttorsk, hele 50 000 tonn mer enn fjorårets fangst.

Tror fisket kan økes på sikt
Berg mener at det er et potensiale for langt større uttak av kysttorsk, hvis man lar bestanden få noen år på seg.

— Hvis kysttorsken skal bort fra rødlista, må fisket reduseres betydelig. Da vil bestanden kunne vokse. Kysttorsken har et langt større potensial enn dagens nivå, sier Berg.

Fiskeri- og kystdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av året skal legge frem en plan for hvordan bestanden kan bygges opp igjen. Torsken er blant direktoratets prioriterte fiskeslag. For å begrense fisket ble det i 2005 innført noen reguleringer for å lette presset på bestanden. Man har forsøkt å forskyve fisket fra kysttorsk og over mot nordøstarktisk torsk.

— Det er lite trolig at dette er tilstrekkelig til å stoppe nedgangen i kysttorskbestanden, sier Berg.

Kysttorsken som prioritert art
Norges Naturvernforbund mener at kysttorsken bør bli en prioritert art og få en egen handlingsplan, i tråd med bestemmelsene i den nye naturmangfoldloven. Nå ber forbundet om strakstiltak for å dempe presset på rødlistefisken.

— Vi kan ikke fortsette å drive et så stort fiske. Vi ber om at fiskerimyndighetene iverksetter tiltak som begrenser trålernes muligheter til å ta kysttorsk. Det kan gjøres ved å stille krav til størrelse på båt og fiskeredskap. Samtidig må man si nei til torskeoppdrett, som utgjør en stor trussel mot kysttorsken, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Det er imidlertid ikke bare kysttorsken i nord som er truet. Både bestanden av nordsjøtorsk og skagerraktorsk er å finne på rødlista, begge som nær truet. Også de blir utsatt for et betydelig fiske.

— For å sikre torskebestandene i sør må man få på plass samme type tiltak der, sier Håpnes.

Dagens fiske av kysttorsk nord for 62. breddegrad er ikke bærekraftig, ifølge både det norske og det internasjonale havforskningsinstituttet. (Foto: Anna Yu/Istockphoto.com)

Kysttorsk nord for 62. breddegrad har opplevd en nedgang på mellom 50 og 80 prosent i populasjonen de siste 20 årene.(Illustrasjonsfoto: Peter Neuber/Istockphoto.com)

Nyheter

Hærverk og trusler i kampen mot naturvern

Hærverk og trusler i kampen mot naturvern

08.09.2009:

Hærverk, trusler og sjikane er en del av hverdagen til flere forskere og miljøforkjempere som arbeider med truet norsk natur. De mest hatske motstanderne av rovdyr og skogvern går langt i sin kamp. Dette er en historie om vold, skremmeskudd, terror og drapstrusler.

Ny undersøkelse: Venstre og SV best på miljø

Ny undersøkelse: Venstre og SV best på miljø

02.09.2009:

Fremskrittspartiet og Høyre havner på bunnen mens Venstre og SV troner på topp i vår vurdering av partienes miljøpolitikk for den kommende stortingsperioden. Her får du full oversikt over partienes miljøpolitikk.

Vant over Løvenskiold

Vant over Løvenskiold

26.08.2009:

Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet fullt medhold. Skogeieren Løvenskiold må nå gi kartfestet informasjon om sine gamle skoger.

Partitopper i miljødebatt hos Naturvernforbundet

Partitopper i miljødebatt hos Naturvernforbundet

22.08.2009:

Utenriksministeren, finansministeren, en mulig statsminister, en partileder og en stortingsrepresentant kom til Naturvernforbundets landsmøte. Øverst på dagsorden sto klimaendringene og oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Viser fra 17 til 20 av totalt 500 artikler